Terumos 1:2-3

משנה ב
חרש המדבר ואינו שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה חרש שדברו בו חכמים בכל מקום שאינו לא שומע ולא מדבר

ר’ עובדיה מברטנורא

לא יתרום
לכתחלה דצריך להשמיע לאזנו כשיברך

חרש שדברו בו חכמים בכל מקום וכו
לאו כללא הוא, דבריש חגיגה תני חרש, ומדבר ואינו שומע בכלל, ובפרק מצות חליצה לענין חליצה

שאינו שומע ואינו מדבר
שנולד חרש ממעי אמו, וכיון שלא שמע מעולם מה שמדברים לו א”א לו שידבר

—————————————————

משנה ג
קטן שלא הביא שתי שערות רבי יהודה אומר תרומתו תרומה רבי יוסי אומר אם עד שלא בא לעונת נדרים אין תרומתו תרומה ומשבא לעונת נדרים תרומתו תרומה:

ר’ עובדיה מברטנורא

רבי יהודה אומר תרומתו תרומה
בדיעבד, דלית ליה לרבי יהודה הך דרשא מאת כל איש פרט לקטן:

עד שלא בא לעונת נדרים
הזכר בן י”ב שנה ויום אחד, והנקבה בת י”א שנים ויום אחד. ומאותה עונה ואילך אם תרם תרומתו תרומה. והלכה כרבי יוסי:

Download Audio File