Terumos 1:1

מסכת תרומות פרק א משנה א חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה החרש והשוטה והקטן והתורם את שאינו שלו עובד כוכבים שתרם את של ישראל אפילו ברשות אין תרומתו תרומה

ר’ עובדיה מברטנורא

חמשה לא יתרומו מנינא למעוטי הא דא”ר יהודה לקמן קטן שלא הביא שתי שערות תרומתו תרומה קמ”ל דאין תרומתו תרומה:

החרש והשוטה והקטן כו כולהו מחד קרא נפקא לן דכתיב דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו. אל בני ישראל פרט לנכרי, מאת כל איש פרט לקטן, אשר ידבנו לבו פרט לחרש ושוטה שאין בהם דעת להיות נודבין. וקטן לא מצי ממעיט מאשר ידבנו לבו, דאיכא קטן שהגיע לעונת נדרים שיש לו דעת להיות נודב. וזאת התרומה אשר תקחו מאתם פרט לתורם שאינו שלו. ושוטה, המאבד מה שנותנים לו קרוי שוטה

אפילו ברשות של ישראל שעשאו ישראל שלוחו לתרום, אין תרומתו תרומה. דכתיב כן תרימו גם אתם, גם לרבות שלוחכם, מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית:

Download Audio File