Terumos 11:5-6

משנה ה

גרעיני תרומה בזמן שהוא מכנסן אסורות ואם השליכן מותרות וכן עצמות הקדשים בזמן שהוא מכנסן אסורין ואם השליכן מותרין המורסן מותר סובין של חדשות אסורות ושל ישנות מותר ונוהג בתרומה כדרך שהוא נוהג בחולין המסלת קב או קבים לסאה לא יאבד את השאר אלא יניחנו במקום המוצנע

ר’ עובדיה מברטנורא

גרעיני תרומה
גרעינים שנמצאו בתוך פירות של תרומה כשהכהן אוכלם

בזמן שהכהן מכניסן
ודעתו עליהם ולא הפקירן אסורים. וכגון שהן רכין וראוין לאכילה כגון גרעיני התפוחים והחבושין והאגסים, או שנשאר בהם לחלוחית שבני אדם מוצצים אותן, כגון גרעיני התמרים וכיוצא בהם. אבל אינם ראויים כלל אפילו הכהן מכניסן הרי אלו מותרים

עצמות הקדשים
בעצמות הראויין קצת לאכילה מיירי כגון ראשי כנפים והסחוסין

המורסן
של תרומה, והן סובין הגסין מותר לזרים

סובין
של חטין חדשות של תרומה אסורים לזרים. לפי שהחדשות הן לחות ואינם נטחנים היטב, ונשאר קמח הרבה מעורב בסובין

ושל ישנות
של חטין ישנות. שהן יבשות ונטחנות היטב מותרות. שאין קמח מעורב בהן כלל. ועד ל’ יום נקראים חדשות

ונוהג בתרומה
בהוצאת הסובין והמורסן כדרך שנוהג בחולין, ואין כאן משום מאבד תרומה כשמשליך מה שאינו ראוי לאכילה

המסלת
שקולט את הסולת כדי לעשות פת נקיה ביותר, ולא בירר מסאה אחת שהיא ששה קבין אלא קב או קבים

לא ישליך את השאר
שהרי הוא ראוי לאכילה, ונמצא מאבד את התרומה

—————————
משנה ו

מגורה שפנה ממנה חטי תרומה אין מחייבין אותו להיות יושב ומלקט אחת אחת אלא מכבד כדרכו ונותן לתוכה חולין

ר’ עובדיה מברטנורא

מגורה
אוצר שאוגרים תבואה לתוכו

מכבד כדרכו
כדרך שרגילים לכבד האוצרות בעת שמפנים אותן

Download Audio File