Terumos 11:3-4

משנה ג

אין עושין תמרים דבש ולא תפוחים יין ולא סתוניות חומץ ושאר כל הפירות אין משנין אותם מברייתן בתרומה ובמעשר שני אלא זיתים וענבים בלבד אין סופגין ארבעים משום ערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים ואין מביאין בכורים משקין אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים ואינו מטמא משום משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים ואין מקריבין על גבי המזבח אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים

ר’ עובדיה מברטנורא

אין עושין תמרים דבש
אם הם של תרומה או של מעשר שני. שהתמרים אוכל והדבש משקה, ואין מחזירים האוכל משקה

אלא בזיתים וענבים בלבד
דבפירוש אמרה תורה בהם כל חלב יצהר וכל חלב תירוש

אין סופגים את הארבעים משום ערלה
פירות של ערלה שסחטן והוציא מהן משקה, אין לוקה מן התורה השותה אותו משקה אלא בזיתים וענבים בלבד

ואין מביאים בכורים משקין
דכתיב את ראשית פרי האדמה. פרי אתה מביא ואי אתה מביא משקה

אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים
דגמר בכורים מתרומה

ואין מקריבים על גבי המזבח
אלא שמן למנחות ויין לנסכים

———————————-
משנה ד

עוקצי תאנים וגרוגרות והכליסים והחרובין של תרומה אסורים לזרים

ר’ עובדיה מברטנורא

עוקצי תאנים
שבהם תאנים מחוברים לאילן

הכליסין
רמב”ם פירש שהם מין ממיני התאנים

Download Audio File