Terumos 11:1-2

פרק יא

משנה א

אין נותנין דבילה וגרוגרות לתוך המורייס מפני שהוא מאבדן אבל נותנין את היין למורייס ואין מפטמין את השמן אבל עושים את היין יינומלים אין מבשלים יין של תרומה מפני שהוא ממעיטו רבי יהודה מתיר מפני שהוא משביחו

ר’ עובדיה מברטנורא

אין נותנין דבלה וגרוגרות
של תרומה

לתוך המורייס
שומן של דגים

מפני שהוא מאבדן
שכן דרך דבלה וגרוגרות הנתונים במורייס לסחטן ולהוציא את מימיהן ואחר כך משליכן

אבל נותנים את היין למורייס
רגילים היו לתת יין למורייס שלא היה בו שמנונית כל כך כדי למתקן ולתת בו טעם. הלכך מותר ליתן יין של תרומה לתוכו, ולא אמרינן לעבורי זוהמא בלבד הוא נותן את היין והוי כמאבדו

אין מפטמין את השמן
של תרומה בעקרי בשמים שבולעים את השמן ואזיל לאבוד. אי נמי דלא חזי השמן לאכילה כשהוא מפוטם

יינומלים
נותנים לתוך היין דבש ופלפלין

ממעיטו
שמתחסר ומתמעט על ידי הבשול. ואית דמפרשי שממעיטו משותיו, שאין בני אדם רגילין לשתות יין מבושל כמו חי

מפני שהוא משביחו
ומתקיים יותר. ואין הלכה כרבי יהודה

——————-
משנה ב

דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סתוניות ושאר כל מי פירות של תרומה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר ורבי אליעזר מטמא משום משקה אמר רבי יהושע לא מנו חכמים שבעה משקים כמוני פטמים אלא אמרו שבעה משקין טמאים ושאר כל המשקין טהורין

ר’ עובדיה מברטנורא

סתוניות
ענבים שאינם מתבשלים עד ימות הסתיו, ורגילים לעשות מהן חומץ

ושאר כל מי פירות
חוץ מיין ושמן

מחייב קרן וחומש
לזר האוכלן בשוגג דחשיב להו משקה תרומה ממש

ורבי יהושע פוטר
מחומש. אבל קרן חייב, ולכתחלה אסורים לזרים

מטמא משום משקה
טמאים, ומטמאים, ומכשירים זרעים לקבל טומאה כשאר משקים, דכתיב אשר יבא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה

כמוני פטמין
כפטם הזה שמונה צרורות בשמים שלו שלא בדקדוק וחוזר ומוסיף עליהם, אבל חכמים בדקדוק מנו שבעה משקים, שאלו בלבד טמאים ומטמאים ומכשירים הזרעים לקבל טומאה, ואין להוסיף עליהם. ושבעה משקין שמנו חכמים הם מים, טל, יין, שמן, דבש דבורים, חלב, דם. והלכה כרבי יהושע

Download Audio File