Terumos 10:9-10

משנה ט

חגבים טמאי’ שנכבשו עם חגבים טהורי’ לא פסלו את צירם העיד רבי צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור

ר’ עובדיה מברטנורא

לא פסלו את צירן
דהקלו בציר של חגבים טמאים שאינו אוסר, מפני שאין להם דם ואינו אלא לחלוחית בעלמא

שהוא טהור
לא מבעיא דאינו אוסר את תערובתו אלא הוא עצמו טהור. והלכה כעדותו של רבי צדוק

———————
משנה י

כל הנכבשים זה עם זה מותרים אלא עם החסית חסית של חולין אם חסית של תרומה ירק של חולין עם חסית של תרומה אסור אבל חסית של חולין אם ירק של תרומה מותר

ר’ עובדיה מברטנורא

כל הנכבשים זה עם זה
ירקות חולין שנכבשו עם ירקות של תרומה, אין התרומה אוסרת את החולין

חוץ מן החסית
שום ולוף ובצל וכרתי קרויים חסית, דאגב חורפייהו יהבי טעמא בכל מידי דנכבשין עמהן. וכשהן של תרומה אוסרים בין ירק בין חסית של חולין. ושאר ירקות של תרומה אינן אוסרים כשהן נכבשים, אבל מבושלים או נשלקים אוסרים

Download Audio File