Terumos 10:5-6

משנה ה
תלתן שנפלה לתוך הבור של יין בתרומה במעשר שני אם יש בזרע כדי ליתן טעם אבל לא בעץ בשביעית ובכלאי הכרם והקדש אם יש בזרע ובעץ כדי ליתן טעם

ר’ עובדיה מברטנורא

תלתן
בערבי חולב”א, ובלע”ז פינגריג”ו

אבל לא בעץ
אע”פ שטעם עצו ופריו שוה אין העץ מצטרף עם הפרי לאסור יין של חולין, לפי שאין העץ קדוש בתרומה. אבל שביעית וכלאים והקדש אף העץ אסור. והעץ של תלתן ביין נותן טעם לשבח הוא

————————-
משנה ו

מי שהיו לו חבילי תלתן בכלאי הכרם ידלקו היו לו חבילי תלתן של טבל כותש ומחשב כמה זרע יש בהם ומפריש את הזרע ואינו צריך להפריש את העץ אם הפריש לא יאמר אכתוש ואטול את העץ ואתן את הזרע אלא נותן העץ עם הזרע

ר’ עובדיה מברטנורא

ידלקו
שאף העץ נאסר, וכלאי הכרם טעונים שרפה דכתיב פן תקדש המלאה, פן תוקד אש

ומחשב כמה זרע יש בהן
דתרומה נטלת במחשבה ובאומד הדעת

וא”צ להפריש את העץ
ואע”פ שטעם עצו ופריו שוין

ואם הפריש
קודם כתישה, אינו יכול לכתוש ולהפריש מן הזרע וישאר העץ לעצמו, דכיון שקרא עליו שם תרומה צריך ליתנו לכהן

Download Audio File