Terumos 10:1-2

פרק י

משנה א

בצל שנתנו בתוך עדשים אם שלם מותר ואם חתכו בנותן טעם ושאר כל התבשיל בין שלם בין מחותך בנותן טעם רבי יהודה מתיר בצחנה שאינו אלא ליטול את הזוהמא

ר’ עובדיה מברטנורא

בצל שנתנו לתוך עדשים
של חולין וה”ה בצל של תרומה שנתנו לתוך עדשים. טעות המעתיק יש כאן וכצ”ל בצל שנתנו לתוך עדשים. בצל של תרומה שנתנו לתוך עדשים של חולין וה”ה לבצל של חולין שנתנו לתוך עדשים של תרומה. ומיירי כגון שנתנו בעדשים אחר בשולו ויצאו ממנו מימיו, שאז אין הבצל כשהוא שלם פולט בעדשים ולא בולע מהם. אבל אם נתבשל הבצל בעדשים פשיטא, דיהיב ובלע טעמא, אף כשהוא שלם

בנותן טעם
דטעים להו כהן, שמותר בחולין ובתרומה. אי אית בהו טעמא דתרומה הכל אסור לזרים, ואי לא הכל חולין כשהיה

ושאר כל תבשיל
כגון שום וקפלוט, וכיוצא בהן

מתיר בצחנה
אם נתן בצל של תרומה בצחנה, שהם דגים קטנים הכבושות בציר, נוטל את הבצל והצחנה מותר, ובלבד שיהיה הבצל שלם שלא נימוח ולא נתערב עם הצחנה. שאין הבצל ניתן לתוכו אלא להעביר זוהמת הדגים ולא כדי ליתן בו טעם. ואין הלכה כרבי יהודה

———————-

משנה ב

תפוח שרסקו ונתנו לתוך עיסה וחמצה הרי זו אסורה שעורים שנפלו לתוך הבור של מים אף על פי שהבאישו מימיו מותרין

ר’ עובדיה מברטנורא

תפוח
של תרומה שרסקו ונתנו כשהוא מרוסק וכתוש לתוך העיסה וחמצה הואיל וחולין מחמת התרומה נתחמצה העיסה אסורה לזרים

אע”פ שהבאישו
מחמת השעורים של תרומה, מימיו מותרים

Download Audio File