Temurah 4:1-2

פרק ד

משנה א

ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה ימותו שעברה שנתה ושאבדה ונמצאת בעלת מום אם משכיפרו הבעלים תמות ואינה עושה תמורה לא נהנין ולא מועלין אם עד שלא כפרו הבעלים תרעה עד שתסתאב ותמכר ויביא בדמיה אחרת ועושה תמורה ומועלין בה

ר’ עובדיה מברטנורא

ולד חטאת. שעברה שנתה

לא חזיא להקריבה חטאת, דבת שנתה כתיב. מיהו משום האי פסולא לחודיה אינה מתה, אלא תרעה עד שתסתאב עד דאיכא תרתי לריעותא, שעברה שנתה ואבדה, או שאבדה ונמצאת בעלת מום. והכי מתרץ למתניתין בגמרא, דהאי ושאבדה דקתני, עולה לכאן ולכאן, והכי קאמר, שעברה שנתה ואבדה, ושאבדה ונמצאת בה מום

אם משכיפרו הבעלים

אם לאחר שנמצאת זאת כיפרו הבעלים באחרת

תמות

ואפילו לרבנן דפליגי עליה דרבי לקמן בפרקין ואמרי דאין חטאת מתה אלא שנמצאת לאחר שנתכפרו הבעלים, בהא מודו, הואיל ואיכא תרתי לריעותא, דעברה שנתה ואבדה, או אבדה ונמצאת בעלת מום. אבל אבדה לחודה, הואיל ונמצאת קודם כפרה, אע”ג שלאחר שנמצאת נתכפרו הבעלים באחרת, אינה מתה אלא תרעה

לא נהנים

מדרבנן

ולא מועלין

אם נהנו מהן, פטורים מקרבן מעילה. דכיון דלא היא ולא דמיה קרבים, אזלא קדושתה

ואם עד שלא כיפרו הבעלים

שלא רצו להתכפר באחרת

חרעה עד שתסתאב

ואעברה שנתה קאי. דאותה שאבדה ונמצאת בעלת מום, תמכר מיד ויביא בדמיה אחרת

ועושה תמורה

הואיל ודמיה עומדים ליקרב. דדבר העומד כדי שירעה ויסתאב עושה תמורה

משנה ב

המפריש חטאתו ואבדה והקריב אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת הראשונה תמות המפריש מעות לחטאת ואבדו והקריב חטאת תחתיהן ואחר כך נמצאו המעות ילכו לים המלח

ר’ עובדיה מברטנורא

ואח”כ נמצאת הראשונה תמות

דהוי חטאת שנתכפרו בעליה באחרת

ילכו לים המלח

כל היכא דאי הויא חטאת הויא מתה, מעות נמי אזלי לים המלח

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now