Taanis 3:6-7

משנה ו

מעשה שירדו זקנים מירושלם לעריהם וגזרו תענית על שנראה כמלא פי תנור שדפון באשקלון ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן רבי יוסי אומר לא על שאכלו אלא על שנראה

ר’ עובדיה מברטנורא

לעריהן
לארץ ישראל

כמלוא פי תנור
שלקתה בשדפון כל כך תבואה שהיה ראוי לעשות ממנה פת למלאות פי התנור

באשקלון
בארץ פלשתים

ועל שאכלו זאבים
דהיא חיה רעה ומכה מהלכת היא

על שנראה
באו בעיר

—————————————–
משנה ז

על אלו מתריעין בשבת על עיר שהקיפוה גוים או נהר ועל הספינה המטרפת בים רבי יוסי אומר לעזרה ולא לצעקה שמעון התימני אומר אף על הדבר ולא הודו לו חכמים

ר’ עובדיה מברטנורא

המטרפת
מתחבטת ומשתברת, כמו ביצה הטרופה בקערה

לעזרה
לקבץ את העם שיבואו לעזור ולהושיע. והלכה שאין תוקעים עליהם בשופר או בחצוצרות בשבת אלא אם כן הוצרכו לתקוע לקבץ את העם, אבל מתענים וזועקים ומתחננים עליהם בשבת

שמעון התימני
מתמנת היה

אף על הדבר
מתריעין בשבת

ולא הודו לו חכמים
להתריע על הדבר בשבת. אבל בחול מתריעין

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now