Taanis 3:4-5

משנה ד

וכן עיר שיש בה דבר או מפולת אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות רבי עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות איזהו דבר עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר פחות מכאן אין זה דבר

ר’ עובדיה מברטנורא

מפולת
שחומותיה הבריאות נופלות. אבל רעועות אין זו מפולת

———————————-
משנה ה

על אלו מתריעין בכל מקום על השדפון ועל הירקון על הארבה ועל החסיל ועל החיה רעה ועל החרב מתריעין עליה מפני שהיא מכה מהלכת

ר’ עובדיה מברטנורא

בכל מקום
ואפילו הערים הרחוקות ממנה הרבה, כדמפרש טעמא בסיפא מפני שהיא מכה מהלכת

שדפון
רוח שמפסיד את התבואה ומתרוקנת מן הזרע

ירקון
תבואה שהכסיפו פניה. ויש מפרשים ירקון חולי שהופך פני אדם כמראה ירק השדה

ועל חיה רעה
שנראית ביום בישוב

ועל החרב
חיילות העוברות ממקום למקום, ואף על פי שאינם באים להלחם עם אותה העיר

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now