Taanis 3:2-3

משנה ב

ירדו לצמחין אבל לא ירדו לאילן לאילן ולא לצמחים לזה ולזה אבל לא לבורות לשיחין ולמערות מתריעין עליהן מיד

ר’ עובדיה מברטנורא

ירדו לצמחים ולא לאילן
כגון שירדו בנחת, שזה יפה לצמחים ולעשבים ואינו מועיל לאילנות

לאילן ולא לצמחים
שירדו בכח

לבורות שיחין ומערות
שמכניסין בהן מים לשתות

————————————-
משנה ג

וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים דכתיב והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וגומר אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות רבי עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות

ר’ עובדיה מברטנורא

וכל סביבותיה מתענות
שאותה העיר שלא ירדו בה גשמים תלך לקנות תבואה בעיר שירדו בה ויהיה רעב

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now