Taanis 2:6-7

משנה ו

ג’ תעניות הראשונות אנשי משמר מתענין ולא משלימין ואנשי בית אב לא היו מתענין כלל שלש שניות אנשי משמר מתענין ומשלימין ואנשי בית אב מתענין ולא משלימין שבע אחרונות אלו ואלו מתענין ומשלימין דברי רבי יהושע וחכמים אומרים שלש תעניות הראשונות אלו ואלו לא היו מתענין כלל שלש שניות אנשי משמר מתענין ולא משלימין ואנשי בית אב לא היו מתענין כלל שבע אחרונות אנשי משמר מתענין ומשלימין ואנשי בית אב מתענין ולא משלימין

ר’ עובדיה מברטנורא

אנשי משמר
כ”ד משמרות כהונה היו, כל משמר עובד בשבת שלו

אנשי בית אב
המשמר מתחלק לשבעה בתי אבות כמנין ימות השבוע, כל אחד עובד יומו

מתענין ולא משלימין
שתעניות הראשונות אינן חמורין כ”כ, ולפיכך אין משלימין שאם תכבד העבודה על אנשי בית אב שהיו עובדין אותו היום יבואו אלו לסייען ויהא בהן כח לעבוד

—————————————
משנה ז

אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות אבל לא בימים ואנשי בית אב לא ביום ולא בלילה אנשי משמר ואנשי מעמד אסורין מלספר ומלכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת

ר’ עובדיה מברטנורא

אנשי משמר מותרים לשתות יין
לאו גבי תענית קאי, אלא איידי דאיירי בבני משמר מייתי לה הכא

בלילות
שאין לחוש שמא תכבד העבודה על אנשי בית אב בלילה ויצטרכו אלו לבא לסייעם

לא ביום ולא בלילה
לפי שהיו צריכין להעלות כל הלילה אברים ופדרים שפקעו מעל המזבח

אנשי מעמד
הם ישראלים הקבועים בירושלים ועומדים על קרבן אחיהם ומתפללין שיהא מקובל ברצון. ועומדים שם בשעת העבודה שלוחים מכל ישראל, דהיאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו והכתוב אומר תשמרו להקריב לי במועדו, לישראל מצוה שיעמדו על הכהנים בשעת עבודה

אסורים לספר ולכבס
משנכנסו למשמרתם, כל אותה שבת, כדי שיספרו קודם לכן ולא יכנסו למשמרתן כשהן מנוולים

ובחמישי
שבתוך משמרתן

מותרים
שדרך רוב בני אדם לספר בחמישי ואין ממתינין לספר בע”ש מפני הטורח

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now