Taanis 2:2-3

משנה ב

עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה זקן ורגיל ויש לו בנים וביתו ריקם כדי שיהא לבו שלם בתפלה ואומר לפניהם עשרים וארבעה ברכות שמונה עשרה שבכל יום ומוסיף עליהן עוד שש

ר’ עובדיה מברטנורא

ורגיל
היודע סדר תפלה

ויש לו בנים וביתו ריקן
שאין בביתו במה לפרנס את בניו, ומתוך שנפשו עגומה עליו מתפלל בכוונה. א”נ ביתו ריקן מן העבירות, שלא יצא עליו שם רע בילדותו

ומוסיפין עליהם שש
בין גואל לרופא אומר ו’ ברכות הללו

————————————–
משנה ג

ואלו הן זכרונות ושופרות אל ה’ בצרתה לי קראתי ויענני אשא עיני אל ההרים וגו’ ממעמקים קראתיך ה’ תפלה לעני כי יעטוף ר’ יהודה אומר לא היה צריך לומר זכרונות ושופרות אלא אומר תחתיהן רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה בארץ אשר היה דבר ה’ אל ירמיהו על דברי הבצרות ואומר חותמיהן

ר’ עובדיה מברטנורא

זכרונות ושופרות
כל הפסוקים כמו שאומרים בראש השנה

ואומר חותמיהן
אחר זכרונות חתימת זכרונות, ואחר שופרות חתימת שופרות, וכן אחר כולם כדמפרש ואזיל

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now