Sotah 9:6-7

משנה ו

זקני אותה העיר רוחצין את ידיהן במים במקום עריפה של עגלה ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו וכי על דעתינו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הן אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזון ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייה והכהנים אומרים כפר לעמך ישראל אשר פדית ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל לא היו צריכים לומר ונכפר להם הדם אלא רוח הקודש מבשרתן אימתי שתעשו ככה הדם מתכפר להם

ר’ עובדיה מברטנורא

לא בא לידינו ופטרנוהו
בלא מזונות

ולא ראינוהו והנחנוהו
בלא לויה

————————
משנה ז

נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה תצא ותרעה בעדר משנערפה העגלה תקבר במקומה שעל ספק באתה מתחלתה כפרה ספיקה והלכה לה נערפה העגלה ואחר כך נמצא ההורג הרי זה יהרג

ר’ עובדיה מברטנורא

תצא ותרעה בעדר
כשאר חולין

כפרה ספיקה
היא עשתה את שלה

ואחר כך נמצא ההורג הרי זה יהרג
דכתיב בסוף פרשת עגלה ערופה ואתה תבער הדם הנקי מקרבך

Download Audio File