Sotah 9:2-3

משנה ב

נמצא טמון בגל או תלוי באילן או צף על פני המים לא היו עורפין שנאמר באדמה ולא טמון בגל נופל ולא תלוי באילן בשדה ולא צף על פני המים נמצא סמוך לספר או לעיר שרובה נכרים או לעיר שאין בה בית דין לא היו עורפין אין מודדין אלא מעיר שיש בה בית דין נמצא מכוון בין שתי עיירות שתיהן מביאות שתי עגלות דברי רבי אליעזר ואין ירושלם מביאה עגלה ערופה

ר’ עובדיה מברטנורא

נמצא סמוך לספר
אצל גבול הגוים

לא היו מודדים
דכתיב כי ימצא חלל, פרט לממציא את עצמו, שסמוך לגבול הגוים כאילו המציא עצמו למיתה הוא

לעיר שאין בה ב”ד לא היו מודדין. אין מודדין אלא מעיר שיש בה ב”ד
ה”ק נמצא סמוך לעיר שאין בה ב”ד אין מודדין לה, אלא לעיר שיש בה ב”ד מודדין. איזו עיר שיש בה ב”ד קרובה לו. ואי לא הדר תנייה, הוה אמינא אין מודדין כלל, ת”ל ולקחו זקני העיר, מכל מקום, דהאי העיר קרא יתירא הוא, דמצי למכתב והיה העיר הקרובה אל החלל ויצאו זקניה

מכוון
מצומצם שאין זו קרובה לו מזו אפילו מלא חוט

שתיהן מביאות שתי עגלות דברי ר”א
ואין כן הלכה, אלא שתיהן מביאות עגלה אחת בשותפות. והכי אמרינן בגמרא בבכורות:
אין ירושלים מביאה עגלה ערופה – דכתיב באדמה אשר ה’ אלהיך נותן לך נחלה לרשתה, פרט לירושלים שלא נתחלקה לשבטים:

————————–
משנה ג

נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר מוליכין הראש אצל הגוף דברי רבי אליעזר רבי עקיבא אומר הגוף אצל הראש

ר’ עובדיה מברטנורא

נמצא ראשו במקום אחד
השתא לא מיירי תנא לענין מדידה. דמדקתני סיפא מאין היו מודדין, מכלל דרישא לאו במדידה עסקינן. אלא במת מצוה קנה מקומו עסקינן, דהיכא דנמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר, מוליכין ראשו אצל גופו וקוברין אותו במקום שנמצא הגוף, דגופיה בדוכתיה נפל ורישא הוא דנייד. דברי ר”א

רבי עקיבא אומר מוליכין הגוף אצל הראש
דרישא היכא דנפיל נפיל וגופיה רהיט ואזיל. והלכה כרבי עקיבא

Download Audio File