Sotah 9:14-15

משנה יד

בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות ושלא ילמד אדם את בנו יונית בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא הכלה באפריון בתוך העיר ורבותינו התירו שתצא הכלה באפריון בתוך העיר

ר’ עובדיה מברטנורא

בפולמוס של אספסיינוס
חיל שהביא אספסיינוס על ירושלים

גזרו על עטרות חתנים
היו עושים לחתנים עטרות מאבן מלח שהוא צלול כעין הבדולח וצובעין אותה בגפרית כעין ציורין שקורין ניי”ל. ואית דמפרשי עטרות של הדס ושל ורד. ושניהם אסורים, ואין מותר אלא עטרות של קנים

ועל האירוס
עשוי כמין נפה שדפנותיה עגולות ושוטחים על פיה עור דק ומכין עליו במקל דק ומוציא קול צלול. ובלע”ז קורין לו טנבורו

עטרות כלות
כעין עיר עשויה מזהב

ושלא ילמד אדם את בנו יונית
פירוש, חכמה יונית. והם רמזים וחידות שהיו ליונים, ולא היו מכירים בהם אלא הרגילים בהם. ובגמרא מפרש טעמא משום מעשה שהיה כשצרו מלכי חשמונאי זה על זה, היו אותן שבפנים משלשלים לאותן שבחוץ בכל יום דינרין בקופה ומעלין להן תמידין, היה שם זקן אחד ולעז להם בחכמה יונית, כל זמן שהם עסוקין בעבודה אין נמסרין בידכם. אותו היום שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר. באותה שעה אמרו ארור אדם שיגדל חזיר, וארור אדם שילמד לבנו חכמה יונית

בפולמוס האחרון
הוא חורבן הבית. ושל טיטוס נמי הוה

באפריון
כמו אהל של מעילין וטליתות מוזהבות

ורבותינו התירו שתצא כלה באפריון
משום צניעותא. וכן הלכה

————————
משנה טו

משמת ר’ מאיר בטלו מושלי משלים משמת בן עזאי בטלו השקדנים משמת בן זומא בטלו הדרשנים משמת רבי יהושע פסקה טובה מן העולם משמת רבן שמעון בן גמליאל בא גוביי ורבו צרות משמת רבי אליעזר בן עזריה פסק העושר מן החכמים משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה משמת רבי יוסי קטנותא פסקו חסידים ולמה נקרא שמו קטנותא שהיה קטנותן של חסידים משמת רבן יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמה משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות משמת ר’ ישמעאל בן פאבי בטל זיו הכהונה משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא רבי פנחס בן יאיר אומר משחרב בית המקדש בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין שואל על מי לנו להשען על אבינו שבשמים רבי אליעזר הגדול אומר מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא וספריא כחזנא וחזנא כעמא דארעא ועמא דארעא אזלא ודלדלה ואין מבקש על מי יש להשען על אבינו שבשמים בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר והמלכות תהפך למינות ואין תוכחה בית ועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמים ר’ פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות ונקיות מביאה לידי טהרה וטהרה מביאה לידי פרישות ופרישות מביאה לידי קדושה וקדושה מביאה לידי ענוה וענוה מביאה לידי יראת חטא ויראת חטא מביאה לידי חסידות וחסידות מביאה לידי רוח הקדש ורוח הקדש מביאה לידי תחיית המתים ותחיית המתים בא על ידי אליהו זכור לטוב אמן

ר’ עובדיה מברטנורא

בטלו מושלי משלים
כגון ממשלות שועלים, דאמרינן בסנהדרין כי הוי דריש רבי מאיר בפרקא הוה דריש תלתא שמעתתא ותלתא אגדתא ותלתא מתלי

השקדנים
שוקדים על דלתות בית המדרש לילה ויום, כדאמרינן ביבמות דאמר בן עזאי מה אעשה ונפשי חשקה בתורה

הדרשנים
שהיה בקי במדרש טעמי מקראות, כדאמר ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא

בטל כבוד תורה
שהיה נותן לב לדרוש על כל קוץ וקוץ וזהו כבוד תורה גדול, שאין בה דבר לבטלה

בטלו אנשי מעשה
שעושים מעשים מופלאים כדאמרינן בתעניות יאמר לחומץ וידליק, ולעזים להביא זאבים בקרניהם

קטנותם של חסידים
שהיו החסידים הולכים ומתקטנין והוא היה מקטניהן וסופן

משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה
שעד שמת הוא היה בריאות בעולם והיו לומדים תורה מעומד ומשמת באת תשות כח לעולם והתחילו ללמוד מיושב. וזהו בטל כבוד תורה

משמת רבי בטלה ענוה
תלמידיו של רבי הוסיפו וכתבו זה במשנה

סליק מסכת סוטה

Download Audio File