Sotah 8:1-2

פרק ח

משנה א

משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם בלשון הקדש היה מדבר שנאמר והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן זה כהן משוח מלחמה ודבר אל העם בלשון הקודש ואמר אליהם שמע ישראל וגו’ על אויביכם ולא על אחיכם לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין שאם תפלו בידם ירחמו עליכם כמה שנאמר ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל מערומיהם הלבישו מן השלל וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסכום וינהלום בחמורים לכל כושל ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון על אויביכם אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו וגו’ אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבות אל תיראו מפני הגפת תריסין ושפעת הקלגסין אל תחפזו מקול קרנות אל תערצו מפני קול צווחות כי ה’ אלהיכם ההולך עמכם הן באין בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקום פלשתים באו בנצחונו של גלית מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו בני עמון באו בנצחונו של שובך מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו ואתם אי אתם כן כי ה’ אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם וגו’ זה מחנה הארון

ר’ עובדיה מברטנורא

משוח מלחמה. ודבר אל העם בלשון הקודש
נאמר כאן ודבר אל העם, ונאמר להלן משה ידבר, מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש

לכל כושל
כל הכושלים שאינן יכולין ללכת ברגליהן

הגפת תריסין
הכאת המגינים זו בזו להשמיע קול ולאיים

הקלגסין
מקלות שראשיהן עקומים ומכין בהם על גבי אבנים והם מנתזים על האויבים

שובך
שר צבא הדרעזר בשמואל

—————————–
משנה ב

ודברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו וגו’ אחד הבונה בית התבן בית הבקר בית העצים בית האוצרות אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש ואחד שניתן לו מתנה ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו וגו’ אחד הנוטע הכרם ואחד הנוטע חמשה אילני מאכל ואפילו מחמשת מינין אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ואחד הלוקח ואחד היורש ואחד שניתן לו מתנה ומי האיש אשר ארש אשה וגו’ אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה אפילו שומרת יבם ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה חוזר ובא לו כל אלו שומעין דברי כהן מערכי מלחמה וחוזרין ומספקין מים ומזון ומתקנין את הדרכים

ר’ עובדיה מברטנורא

אחד הבונה ואחד הלוקח
בית בנוי, שהרי אצלו הוא חדש

ואחד הנוטע חמשה אילני מאכל
דבהכי הוי כרם, שתים כנגד שתים, ואחת יוצאת זנב

ואפילו מחמשה מינים
מצטרפים

Download Audio File