Sotah 7:7-8

משנה ז

ברכות כהן גדול כיצד חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסת נותנה לסגן והסגן נותנה לכהן גדול וכהן גדול עומד ומקבל וקורא עומד וקורא אחרי מות ואך בעשור וגולל את התורה ומניחה בחיקו ואומר יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן ובעשור שבחומש הפיקודים קורא על פה ומברך עליה שמנה ברכות על התורה ועל העבודה ועל ההודיה ועל מחילת העון ועל המקדש ועל ישראל ועל הכהנים ועל שאר התפלה

ר’ עובדיה מברטנורא

ברכות כהן גדול
ביוה”כ, לאחר שכלתה עבודת היום קורא בתורה ומברך שמונה ברכות

חזן הכנסת
שמש הכנסת שטורח עסקי הכנסת עליו להכניס ולהוציא להפשיט את התיבה ולהכין

ראש הכנסת
על פיו נחתכין דברי הכנסת, מי יפרוס על שמע, מי יפטיר בנביא, מי ירד לפני התיבה

סגן
המוכן תחת כהן גדול. שאם יארע בו פסול ישמש תחתיו

והסגן לכהן גדול
וכולן משום כבודו של כהן גדול, דכתיב ברוב עם הדרת מלך

וכהן גדול עומד ומקבל
מכלל דיושב היה, שמע מינה בעזרת נשים היה קורא. דאי בעזרת ישראל קיי”ל אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד

וקורא אחרי מות
שהוא מסדר יום הכיפורים

ואך בעשור
שבפרשת שור או כשב, דסמוכה היא לפרשת אחרי מות ויכול לגלול ספר תורה לשם בעוד שהמתורגמן מתרגם פסוק אחרון של פרשת אחרי מות, ואין כאן שהות כדי שיפסיק המתורגמן

וגולל את התורה
ואע”פ שעדיין לא קרא בעשור של חומש הפקודים, יקרא אותה על פה ולא יגלול ס”ת לשם מפני שהוא רחוק ויש שהות שיפסיק התורגמן ואיכא גנאי לצבור. ולקרות בב’ ס”ת א”א, לפי שאין אדם אחד קורא בשני ספרי תורה בצבור, משום פגמו של ספר תורה הראשון

יותר ממה שקריתי לפניכם
מה שאני עתיד לקרות עוד על פה, אל תאמרו שחסר מן הספר הזה לכך איני גוללו שם. וכל כך למה, שלא להוציא לעז על ס”ת

על התורה
ברכה שלאחריה

ועל העבודה
רצה ה’ אלהינו

ועל ההודאה
מודים אנחנו לך

ועל מחילת עון
אתה בחרתנו, שחותם בה מלך מוחל וסולח לעונותינו

ועל המקדש
שתשרה שכינה בבית המקדש, וחותם בה בא”י שוכן בציון

ועל הכהנים
שיקובל קרבנותיהם ברצון. וחותם בה מקדש הכהנים

ועל שאר התפלה
שיהו ישראל נושעין מאויביהם. וחותם בה עמך ישראל צריכים ישועה בא”י שומע תפלה

——————————–
משנה ח

פרשת המלך כיצד מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנאמר מקץ שבע שנים במועד וגו’ חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסת נותנה לסגן והסגן נותנה לכהן גדול וכהן גדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא יושב אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות אמרו לו אל תתיירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה אחינו אתה וקורא מתחלת אלה הדברים עד שמע ושמע והיה אם שמוע עשר תעשר כי תכלה לעשר ופרשת המלך וברכות וקללות עד שגומר כל הפרשה ברכות שכהן גדול מברך אותן המלך מברך אותן אלא שנותן של רגלים תחת מחילת העון

ר’ עובדיה מברטנורא

בשמיני
בשנה שמינית של שמיטה שעברה, שהיא מוצאי שביעית זו. במוצאי יו”ט ראשון, דכתיב בחג הסוכות, שומע אני אפילו ביו”ט אחרון של חג, ת”ל שם בבוא כל ישראל ליראות, מתחילת חול המועד

אגריפס המלך
מזרעו של הורודוס היה, ובימיו נחרב בית שני

זלגו עיניו דמעות
שהמקרא הזה פוסלו מן המלכות

אחינו אתה
שאמו מישראל

וקורא מתחלת אלה הדברים עד שמע
שבואתחנן. ומחבר עם פרשת שמע פרשת והיה אם שמוע, שיש בפרשת שמע קבלת מלכות שמים ובפרשת והיה אם שמוע קבלת עול מצות. ומדלג, וקורא עשר תעשר. ומשם מדלג וקורא כי תכלה לעשר מפני שהוא זמן אסיף ומתנות עניים והפרשת תרומות ומעשרות. ואע”פ שפרשת המלך בין עשר לכי תכלה לעשר היה קורא אותם יחד, שלא להפסיק במעשרות. ואח”כ ברכות וקללות, שהן קבלת גזרות ועונשים של תורה. וחוזר וקורא פרשת המלך, שום תשים עליך מלך

Download Audio File