Sotah 7:3-4

משנה ג

מקרא בכורים כיצד וענית ואמרת לפני ה’ אלהיך ולהלן הוא אומר וענו הלוים ואמרו מה ענייה האמורה להלן בלשון הקדש אף כאן בלשון הקדש

ר’ עובדיה מברטנורא

כיצד
כמו מנין

ולהלן הוא אומר
בברכות וקללות של הר גריזים

מה עניה האמורה להלן בלשון הקודש
דכתיב ואמרו אל כל איש ישראל קול רם, וכתיב התם והאלהים יעננו בקול, מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש

—————————-
משנה ד

ליצה כיצד וענתה ואמרה ולהלן הוא אומר וענו הלוים ואמרו מה ענייה האמורה להלן בלשון הקדש אף כאן בלשון הקדש ר’ יהודה אומר וענתה ואמרה ככה עד שתאמר בלשון הזה

ר’ עובדיה מברטנורא

וענתה ואמרה ככה
אינו צריך ללמדה בגזרה שוה שמעצמה היא למדה. וענתה ואמרה ככה כלשון הזה תאמר

Download Audio File