Sotah 7:1-2

פרק ז

משנה א

אלו נאמרין בכל לשון פרשת סוטה ווידוי מעשר קריאת שמע ותפלה וברכת המזון ושבועת העדות ושבועת הפקדון

ר’ עובדיה מברטנורא

אלו נאמרין. פרשת סוטה
דכתיב ואמר אל האשה בכל לשון שהוא אומר

וידוי מעשר
בערתי הקדש מן הבית כו’, אומר בכל לשון שירצה, דכתיב ואמרת לפני ה’ אלהיך, בכל לשון שאתה אומר

קריאת שמע
דכתיב שמע ישראל, בכל לשון שאתה שומע

ותפלה
צבור שמתפללין, מתפללין בכל לשון. אבל יחיד אינו מתפלל אלא בלשון הקודש

וברכת המזון
דכתיב וברכת, בכל לשון שאתה מברך

ושבועת העדות ושבועת הפקדון
בכל לשון שהשביעום ולא הודו, חייבין. שבועת העדות ילפינן לה דכתיב בה ושמעה קול אלה, בכל לשון שאתה שומע. ושבועת הפקדון גמר תחטא תחטא משבועת העדות

———————————
משנה ב

ואלו נאמרין בלשון הקודש מקרא בכורים וחליצה ברכות וקללות ברכת כהנים וברכת כהן גדול ופרשת המלך ופרשת עגלה ערופה ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם

ר’ עובדיה מברטנורא

מקרא בכורים
שהיה קורא מארמי אובד אבי עד סוף הפרשה

וחליצת יבמה
היא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי, והוא אומר לה חפצתי לקחתה, ואחר החליצה אומרת ככה יעשה לאיש

ברכות וקללות
שאמרו ישראל בהר גריזים ובהר עיבל

ברכת כהנים
נשיאת כפים

ברכות כהן גדול
ביום הכיפורים אחר עבודת היום שלפני ולפנים הוא קורא את הפרשה בתורה ומברך שמנה ברכות המפורשות במתניתין

ופרשת המלך
היא פרשת הקהל, כדמפרש בסוף פרקין

ופרשת עגלה ערופה
ידינו לא שפכו את הדם הזה, כפר לעמך ישראל וגו

פרשת משוח מלחמה
והיה כקרבכם וגו’ שמע ישראל אתם קרבים היום וגו’

Download Audio File