Sotah 5:4-5

משנה ד

בו ביום דרש רבי עקיבא אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה’ ויאמרו לאמר שאין תלמוד לומר לאמר ומה תלמוד לומר לאמר מלמד שהיו ישראל עונין אחריו של משה על כל דבר ודבר כקוראין את ההלל לכך נאמר לאמר ר’ נחמיה אומר כקורין את שמע ולא כקורין את ההלל

ר’ עובדיה מברטנורא

שאין ת”ל לאמר
שאין דומה לשאר לאמר שבתורה שהשכינה מדברת למשה לאמר הדבור לישראל, אבל כאן אין לומר כן

כקורין את ההלל
ראשי פרקים בלבד היו עונים אחריו

——————————–
משנה ה

בו ביום דרש ר’ יהושע בן הורקנוס לא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא אלא מאהבה שנאמר הן יקטלני לו איחל ועדיין הדבר שקול לו אני מצפה או איני מצפה תלמוד לומר עד אגוע לא אסיר תומתי ממני מלמד שמאהבה עשה אמר רבי יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהיית דורש כל ימיך שלא עבד איוב את המקום אלא מיראה שנאמר איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע והלא יהושע תלמיד תלמידך למד שמאהבה עשה

ר’ עובדיה מברטנורא

מאהבה
שאהב את המקום

שקול
משקלו שוה אינו מכריע לכאן ולכאן. יש לו הכתוב בוי”ו ומשמעותו כאילו היה לא באל”ף. ויש לא באל”ף ומשמעותו כאילו כתוב בוי”ו. הן יקטלני, הלא הוא הורגני לא איחל לו עוד. או לו אני מיחל

מיראה
מדאגת פורענות שלא תבא עליו

ירא אלהים
ולא אוהב אלהים

Download Audio File