Sotah 5:2-3

משנה ב

בו ביום דרש רבי עקיבא וכל כלי חרש אשר יפול מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא אינו אומר טמא אלא יטמא לטמא אחרים לימד על ככר שני שמטמא את השלישי אמר ר’ יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהיית אומר עתיד דור אחר לטהר ככר שלישי שאין לו מקרא מן התורה שהוא טמא והלא עקיבא תלמידך מביא לו מקרא מן התורה שהוא טמא שנאמר כל אשר בתוכו יטמא

ר’ עובדיה מברטנורא

בו ביום דרש
כל היכי דתנינן בו ביום, ביום שהושיבו את ר’ אלעזר בן עזריה לנשיאות שנתרבו התלמידים, שנתנו רשות לכל ליכנס. ומשום דהך דרשה דנטמאה ונטמאה נמי בו ביום נדרשה, נקטינהו לכל הנך הכא

כלי חרס
הוא ראשון, שנטמא מן השרץ שהוא אב. והאוכל שבתוכו שני שטמאו הכלי

אינו אומר טמא
כל אשר בתוכו טמא. אלא יטמא, למדרש ביה נמי יטמא, שמטמא את אחרים

למד על ככר שני
להכי נקט ככר, לפי שהוא מצוי בתנור

שמטמא את השלישי
ואפילו בחולין. דקרא סתמא כתיב

דור אחר
מן העתידים לבא. שיטהר את השלישי, ואף בתרומה, שאין לו מקרא מן התורה

והרי עקיבא תלמידך מביא לו ראיה מן המקרא שהוא טמא
אף בחולין. ואין הלכה כר”ע, דאין שני עושה שלישי בחולין, אלא בתרומה

——————————-
משנה ג

בו ביום דרש רבי עקיבא ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה וגו’ ומקרא אחר אומר מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב אי אפשר לומר אלף אמה שכבר נאמר אלפים אמה ואי אפשר לומר אלפים אמה שכבר נאמר אלף אמה הא כיצד אלף אמה מגרש ואלפים אמה תחום שבת רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אלף אמה מגרש ואלפים אמה שדות וכרמים

ר’ עובדיה מברטנורא

מגרש
רחבה פנויה מזריעה ומאילנות לנוי העיר

ואלפים
לא הוזכר לתתם ללויים ולא נאמרו אלא ליציאת תחום שבת

שדות וכרמים
ואלפים סביב נתנו ללוים. מהם הניחו אלף סביב העיר למגרש, והשאר שדות וכרמים. והלכה כרבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, שתחום אלפים אמה דרבנן

Download Audio File