Sotah 2:3-4

משנה ג

בא לו לכתוב את המגילה מאיזה מקום הוא כותב מאם לא שכב איש וגו’ ואת כי שטית תחת אישך ואינו כותב והשביע הכהן את האשה וכותב יתן ה’ אותך לאלה ולשבועה ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפיל ירך ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן רבי יוסי אומר לא היה מפסיק רבי יהודה אומר כל עצמו אינו כותב אלא יתן ה’ אותך לאלה ולשבועה וגו’ ובאו המים המאררים האלה במעיך וגו’ ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן

ר’ עובדיה מברטנורא

מאם לא שכב איש אותך וגו
הנקי. שהן קללות הבאות מחמת ברכות, דמשמע הא אם שכב לא תנקי

ואינו כותב והשביע הכהן את האשה וגו
שאין זה אלא מצוה על הכהן להשביעה

ולא היה כותב ואמרה האשה אמן אמן
שאינו אלא קבלה שהאשה מקבלת עליה האלות. ויליף לה מדכתיב האלות האלה. האלות לרבות קללות הבאות מחמת ברכות. האלה, למעוטי צוואות וקבלות

ר’ יוסי אומר אינו מפסיק
משהתחיל אם לא שכב איש אותך עד אמן אמן. וכותב צוואות דוהשביע הכהן את האשה וקבלות דואמרה האשה אמן אמן, דדריש את, לרבות צוואות וקבלות

רבי יהודה אומר כל עצמו אינו כותב
כלומר היה זהיר בעצמו שלא לכתוב אלא אלות בלבד, ולא קללות הבאות מחמת ברכות, ולא צוואות, ולא קבלות. דדריש האלות ולא קללות הבאות מחמת ברכות. האלה, למעוטי צוואות וקבלות

——————————–
משנה ד

אינו כותב לא על הלוח ולא על הנייר ולא על הדפתרא אלא על המגילה שנאמר בספר ואינו כותב לא בקומוס ולא בקנקנתום ולא בכל דבר שרושם אלא בדיו שנאמר ומחה כתב שיכול להמחק

ר’ עובדיה מברטנורא

לוח
של עץ

נייר
של עשבים שכותשים אותם ועושים כמין עור

דפתרא
עור שאינו מעובד כל צרכו, דמליח וקמיח ולא עפיץ

בספר
בקלף

קומוס
שרף האילן ומתיכו במים

קנקנתום
אירמנ”ט. ובלע”ז ודריאו”לו

ולא בכל דבר שהוא רושם
ונבלע בקלף ואינו יכול למחות דקומוס וקנקנתום עבדי רושם

Download Audio File