Sotah 1:6-7

משנה ו

היתה מתכסה בלבנים מכסה בשחורים היו עליה כלי זהב וקטליאות נזמים וטבעות מעבירים ממנה כדי לנוולה ואחר כך מביא חבל מצרי וקושרו למעלה מדדיה וכל הרוצה לראות בא לראות חוץ מעבדיה ושפחותיה מפני שלבה גס בהן וכל הנשים מותרות לראותה שנאמר ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזמתכנה

ר’ עובדיה מברטנורא

היתה מכוסה בלבנים מכסה בשחורים
ואם היו שחורים יפין לה, מכסה בבגדים מכוערים

קטליות
ענקים שמשימים סביב הצואר. ומפני שהאשה חונקת עצמה בהם כדי שתראה בעלת בשר נקראים קטליות

נזמים וטבעות מעבירים ממנה
מפרש בגמרא דלא תימא שיניחו לה הנזמים והטבעות אחר שקרעו בגדיה וגלו את ליבה שזה יותר גנאי לה, כמו שגנאי יותר לאדם ערום שילך במנעלים ברגליו מלילך יחף, קמ”ל דלא

חבל מצרי
מפרש בירושלמי לפי שעשתה מעשה מצרים. ואם אין חבל מצרי מביא שאר חבלים

וקושרו למעלה מדדיה
שלא יפלו בגדיה ותשאר ערומה

וכל הרוצה לראות בא לראות
ודוקא באנשים רשות ואינו חובה. אבל בנשים, חובה על כל הנשים המצויות שם לבא ולראות, כדכתיב ונוסרו וכל הנשים

וכל הנשים מותרות לראותה
חייבין לראותה. הכי מפרש לה בגמרא

—————————————–
משנה ז

במדה שאדם מודד בה מודדין לו היא קשטה את עצמה לעבירה המקום ניולה היא גלתה את עצמה לעבירה המקום גלה עליה בירך התחילה בעבירה תחלה ואחר כך הבטן לפיכך תלקה הירך תחלה ואחר כך הבטן ושאר כל הגוף לא פלט

ר’ עובדיה מברטנורא

המקום ניוולה
שמגלה כהן את ראשה וסותר את שערה וקורע את בגדיה

היא גילתה את עצמה
ישבה בפרשת דרכים וגילתה עצמה לנואף

המקום גילה עליה
שכהן מעמידה על שער נקנור ומראה קלונה לכל

בירך התחילה בעבירה תחלה
בדרך תשמיש הירך נהנה תחלה בקירוב בשר

ושאר כל הגוף לא פלט
שאר אברי גופה אינם פלטים מן החולי, ואע”פ שלא הוזכרו במקרא אלא בטן וירך

Download Audio File