Shevuos 4:11-12

משנה יא

אמר לשנים משביע אני עליכם איש פלוני ופלוני שאם אתם יודעין לי עדות שתבואו ותעידוני שבועה שאין אנו יודעין לך עדות והם יודעין לו עדות עד מפי עד או שהיה אחד מהן קרוב או פסול הרי אלו פטורין

ר’ עובדיה מברטנורא

והם יודעים לו עדות עד מפי עד וכו’ פטורים
שאם העידוהו לא היתה עדותן מועלת לו כלום

——————————-
משנה יב

שילח ביד עבדו או שאמר להן הנתבע משביע אני עליכם שאם אתם יודעין לו עדות שתבואו ותעידוהו הרי אלו פטורין עד שישמעו מפי התובע

ר’ עובדיה מברטנורא

עד שישמעו מפי התובע
דכתיב אם לוא יגיד, מלא בוי”ו ואל”ף. למדרש הכי, אם לו לא יגיד, כלומר לתובע, ונשא עונו, הא אם לאחר לא יגיד פטור

Download Audio File