Shevuos 3:10-11

משנה י

שבועת בטוי נוהג באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים בכשרים ובפסולין בפני בית דין ושלא בפני בית דין מפי עצמו וחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד

ר’ עובדיה מברטנורא

באנשים ובנשים
איידי דבעי למתני שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים כו’ תנא בשבועת ביטוי שנוהגת בכל אלו

ברחוקים ובקרובים
כגון שאתן לפלוני. בין רחוק בין קרוב

בכשרים ובפסולים
בכשר לעדות ופסול

מפי עצמו
שהוציא הוא שבועה מפיו. אבל אם השביעוהו אחרים אכלת ולא אכלת, ואמר לא אכלתי ואכל או להיפך. פטור אם לא ענה אמן. ואם ענה אמן אחר שהשביעו חבירו, הוי כנשבע מפי עצמו וחייב

——————————
משנה יא

שבועת שוא נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים בכשרים ובפסולים בפני בית דין ושלא בפני בית דין ומפי עצמו וחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור אחת זו ואחת זו המושבע מפי אחרים חייב כיצד אמר לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילין היום משביעך אני ואמר אמן חייב

ר’ עובדיה מברטנורא

שבועת שוא כו’ ברחוקים ובקרובים
נשבע על איש שהוא אשה, בין רחוק בין קרוב

אחת זו ואחת זו
אחת שבועת שוא ואחת שבועת ביטוי, מושבע מפי אחרים חייב בדעני אמן

Download Audio File