Sheviis 10:9-Terumos 1:1

משנה ט

המחזיר חוב בשביעית, רוח חכמים נוחה ממנו. הלוה מן הגר שנתגירו בניו עמו, לא יחזיר לבניו. ואם החזיר, רוח חכמים נוחה ממנו. כל המטלטלין, נקנין במשיכה. וכל המקים את דברו, רוח חכמים נוחה ממנו

ר’ עובדיה מברטנורא

המחזיר חוב בשביעית
לוה שאומר למלוה אעפ”כ, ומחזיר לו מעותיו רוח חכמים נוחה הימנו

לא יחזיר לבניו
אינו חייב להחזיר לבניו אם מת הגר

ואם החזיר רוח חכמים נוחה הימנו
ודוקא לבניו שנתגיירו עמו משום דעובד כוכבים יורש את אביו מן התורה דכתיב כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר, ואם לא יחזיר לבניו יש לחוש שמא יחזרו לסורם שיאמרו אם היו עובדי כוכבים היו יורשים אביהם והיו צריכין להחזיר להם. אבל אם היתה הורתם שלא בקדושה ולידתם בקדושה דמעולם לא ירשו את אביהם מן התורה ולא היתה ירושה זו ראויה להם לעולם אין לחוש בזה שמא יחזרו לסורם, והמחזיר להם אין רוח חכמים נוחה הימנו

כל המטלטלין נקנין במשיכה
וכל זמן שלא משך יכול כל אחד מהם לחזור בו, ואע”פ שנתן המעות אין המעות קונות עד שימשוך החפץ הנקנה, ואעפ”כ המקיים את דבריו ואינו חוזר בו ואפילו לא משך רוח חכמים נוחה הימנו, דהכי תניא איפת צדק והין צדק שיהא לאו שלך צדק והין שלך צדק

——————————————

מסכת תרומות

פרק א

משנה א
חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה החרש והשוטה והקטן והתורם את שאינו שלו עובד כוכבים שתרם את של ישראל אפילו ברשות אין תרומתו תרומה

ר’ עובדיה מברטנורא

חמשה לא יתרומו
מנינא למעוטי הא דא”ר יהודה לקמן קטן שלא הביא שתי שערות תרומתו תרומה קמ”ל דאין תרומתו תרומה:

החרש והשוטה והקטן כו
כולהו מחד קרא נפקא לן דכתיב דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו. אל בני ישראל פרט לנכרי, מאת כל איש פרט לקטן, אשר ידבנו לבו פרט לחרש ושוטה שאין בהם דעת להיות נודבין. וקטן לא מצי ממעיט מאשר ידבנו לבו, דאיכא קטן שהגיע לעונת נדרים שיש לו דעת להיות נודב. וזאת התרומה אשר תקחו מאתם פרט לתורם שאינו שלו. ושוטה, המאבד מה שנותנים לו קרוי שוטה

אפילו ברשות
של ישראל שעשאו ישראל שלוחו לתרום, אין תרומתו תרומה. דכתיב כן תרימו גם אתם, גם לרבות שלוחכם, מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית:

Download Audio File