Shekalim 8:8-Yoma 1:1

משנה ח

אברי התמיד נתנין מחצי כבש ולמטה במזרח ושל מוספין נתנין מחצי כבש ולמטה במערב ושל ראשי חדשים נתנין מתחת כרכוב המזבח מלמטה השקלים והבכורים אין נוהגין אלא בפני הבית אבל מעשר דגן ומעשר בהמה והבכורות נוהגין בין בפני הבית בין שלא בפני הבית המקדיש שקלים ובכורים הרי זה קדש רבי שמעון אומר האומר בכורים קדש אינן קדש

ר’ עובדיה מברטנורא

מחצי הכבש ולמטה במערב
כהנים הזוכים בפייס באברי התמיד להעלותם, לא היו מעלים אותם בפעם אחת, אלא נותנים אותן על הכבש והולכים ללשכת הגזית לקרוא את שמע ואח”כ חוזרים ומקריבים האברים על גבי המזבח, וקתני הכא דניתנים מחצי הכבש ולמטה, שהכבש ארוך ל”ב אמה ומחציו ולמטה נותנים אותן. ורוחב הכבש שש עשרה אמה, ובחציו שלצד מערב היו נותנים אותן

ושל ראשי חדשים
מחציו ולמעלה, דהיינו על כרכוב המזבח שהוא הסובב. וכלפי המזרח

אינן נוהגים אלא בפני הבית
שקלים, משום דצורך קרבן נינהו וכיון שאין קרבן אין שקלים. ובכורים, דכתיב ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה’ אלהיך, בזמן שיש לך בית יש לך בכורים, אין לך בית אין לך בכורים

אבל מעשר דגן וכו’. נוהגים בפני הבית
דקדושת הארץ לא בטלה, הילכך צריך להפריש תרומות ומעשרות. ומעשר בהמה, צריך להפריש העשירי. ובמסכת בכורות אמרו שבטלו מעשר בהמה דלא ליתו בה לידי תקלה

המקדיש שקלים ובכורים
דאין נוהגים אלא בפני הבית, אם הפרישן שלא בפני הבית קדשי

בכורים אינן קודש
כיון דבהדיא כתיב בהו תביא בית ה’ אלהיך, אפילו הפרישן בדיעבד לא קדשי, ואין שם בכורים חל עליהן שלא בפני הבית. ורמב”ם פירש, המקדיש לבדק הבית שקלים ובכורים שיש לו כבר. ולפירושו לא אתברר טעמא דר”ש אמאי שקלים קדשי ובכורים לא קדשי. והלכה כרבי שמעון

סליק מסכת שקלים

———————————–

מסכת יומא פרק א

משנה א

שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין ומתקינין לו כהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול רבי יהודה אומר אף אשה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו שנאמר וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו אשתו אמרו לו אם כן אין לדבר סוף

ר’ עובדיה מברטנורא

שבעת ימים. מפרישין כהן גדול
שכל עבודות יום הכפורים אין כשרות אלא בושנאמר גבי יוה”כ וכפר הכהן אשר ימשח אותו. והפרשה זו, נפקא לן מדכתיב בשבעת ימי המלואים ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים, וכתיב בתריה כאשר עשה ביום הזה צוה ה’ לעשות לכפר עליכם, ודרשו רבותינו, לעשות, זה מעשה פרה לכפר עליכם זה מעשה יוה”כ. שהכהן השורף את הפרה והכהן העובד ביוה”כ שניהם טעונים הפרשה מביתם שבעת ימים כמו שהיו טעונים אהרן ובניו בשבעת ימי המלואים

ללשכת פלהדרין
פקידי המלך נקראים פלהדרין. ומתוך שהכהנים הגדולים שהיו בבית שני אחר שמעון הצדיק היו נותנים ממון כדי לשמש בכהונה גדולה ומתוך שרשעים היו לא היו משלימין שנתן והיו מתחלפין כל שנים עשר חודש כפקידי המלך שהמלך מחליפן כל שנה, לכך נקראת לשכה זו לשכת פלהדרין

ומתקינין לו
ומזמינין כהן אחר להיות כהן גדול תחתיו, אם יארע לו קרי או שאר טומאה

אם כן אין לדבר סוף
א”כ דחיישת למיתה אין לדבר סוף שמא גם זו תמות. אלא לטומאה דשכיחא חיישינן לפיכך מתקינים לו כהן אחר למיתה דלא שכיחא שימות מת בפתע פתאום לא חיישינן הלכך אין מתקינין לו אשה אחרת. והלכה כחכמים

image

Download Audio File