Shekalim 8:4-5

משנה ד

פרוכת שנטמאת בולד הטומאה מטבילין אותה בפנים ומכניסין אותה מיד ואת שנטמאת באב הטומאה מטבילין אותה בחוץ ושוטחין אותה בחיל ואם היתה חדשה שוטחין אותה על גג האיצטבא כדי שיראו העם את מלאכתן שהיא נאה

ר’ עובדיה מברטנורא

פרוכת שנטמאת בולד הטומאה
שנגעה במשקין טמאים, שחכמים גזרו על המשקין שמטמאין כלים, גזירה משום משקה דזב וזבה כגון רוקו ושכבת זרעו שהם אב הטומאה ומטמאין אדם וכלים מדאורייתא

מטבילין אותה בפנים
ואינה טעונה שילוח מחוץ למחנה שכינה כיון שלא נטמאת אלא בולד הטומאה

ומכניסין אותה מיד
שאינה טעונה הערב שמש

נטמאת באב הטומאה
בשרץ או בנבלה

מטבילין אותה בחוץ
דטעונה שילוח, כדאמרינן בפרק בתרא דעירובין, המכניס טמא שרץ במקדש חייב

ושוטחין אותה בחיל
חוץ לעזרה

——————————————–
משנה ה

רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי שמעון בן הסגן פרוכת עביה טפח ועל שבעים ושנים נימין נארגת ועל כל נימא ונימא עשרים וארבעה חוטין ארכה ארבעים אמה ורחבה עשרים אמה ומשמונים ושתי רבוא נעשית ושתים עושין בכל שנה ושלש מאות כהנים מטבילין אותה

ר’ עובדיה מברטנורא

נימין
ליצי”ש בלע”ז

עשרים וארבעה חוטין
לפי שהיא עשויה מתכלת וארגמן ותולעת שני ושש, וכל מין ומין חוטו כפול ו’. כדאיתא ביומא

ארכה מ’ ורחבה כ
כמדת פתח האולם שהיה גבהו ארבעים ורחבו עשרים

ומשמונים ושתים רבוא
כך היה מנין החוטים שהיא נעשית מהן. פירוש אחר, מנין דנרי זהב שהיו מוציאין עליה. ויש ספרים שכתוב בהן ובשמונים ושתים ריבות, כלומר דשמונים ושתים נערות בתולות היו מתעסקות בעשייתה

ושלש מאות כהנים היו מטבילין אותה
דכלים הנגמרים אע”פ שנגמרו בטהרה צריכים טבילה לקודש כדאיתא במסכת חגיגה. ושלש מאות כהנים דתנן במתניתין לשון גוזמא והבאי הוא, דלא היה צריך כל כך כהנים לטבילה

Download Audio File