Shekalim 6:1-2

פרק ו

משנה א

שלשה עשר שופרות שלשה עשר שולחנות שלש עשרה השתחויות היו במקדש של בית רבן גמליאל ושל בית רבי חנניה סגן הכהנים היו משתחוין ארבע עשרה והיכן היתה יתרה כנגד דיר העצים שכן מסורת בידם מאבותיהם ששם הארון נגנז

ר’ עובדיה מברטנורא

שלשה עשר שופרות
תיבות צרות מלמעלה ורחבות מלמטה עקומות כעין שופר, מפני הרמאים שלא יוכלו להכניס ידן לתוכן להראות עצמן כאילו נותנין לתוכן ונוטלין מתוכן. ולקמן מפרש למה שלשה עשר שופרות ושלשה עשר שלחנות, ובאיזה מקום מונחים

שלש עשרה השתחויות
לקמן מפרש היכן היו

כנגד דיר העצים
לשכה ששם היו אוצרים כל עצי המערכה, והיא היתה במקצוע מזרחית צפונית של עזרת נשים

ששם הארון נגנז
שיאשיהו המלך צוה וגנזוהו למטה במטמוניות עקומות ועקלקלות שבנה שלמה בזמן שבנה את הבית וידע שסופו ליחרב. והיינו דכתיב בדברי הימים ביאשיהו, ויאמר ללוים המבינים וגו’ תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה וכו’, ועמו נגנז מטה אהרן, וצנצנת המן, וצלוחית של שמן המשחה

—————————-
משנה ב

מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וראה הרצפה שהיא משונה מחברותיה בא ואמר לחברו ולא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו וידעו ביחוד ששם הארון נגנז

ר’ עובדיה מברטנורא

שהיה מתעסק
במלאכתו, מתליע את העצים. ובעל מום היה ומלאכתן של בעלי מומין להכין עצים למערכה וכל עץ שנמצא בו תולעת פסול למזבח

שהיא משונה
לא היתה האבן שוה לשאר אבני הרצפה, והבין שנסתלקה משם והוחזרה

ביחוד
בבירור

Download Audio File