Shabbos 23:3-4

משנה ג

לא ישכור אדם פועלים בשבת ולא יאמר אדם לחבירו לשכור לו פועלים אין מחשיכין על התחום לשכור פועלים ולהביא פירות אבל מחשיך הוא לשמור ומביא פירות בידו כלל אמר אבא שאול כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו

ר’ עובדיה מברטנורא

לא ישכור אדם פועלים
דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר

ולא יאמר אדם לחבירו כו
לדיוקא נקטיה, לא יאמר לחבירו שכור לנו פועלים, אבל אומר לו הנראה שתעמוד עמי לערב, כלומר עכשיו נראה אם תבא אלי לכשתחשך, ואע”פ ששניהם יודעים שעל מנת לשכרו לפעולתו הוא מזהירו, כיון דלא מפרש ליה שכירות בהדיא שרי, דקי”ל דבור אסור הרהור מותר

אין מחשיכין על התחום
לקרב עצמו בשבת עד סוף התחום ולהחשיך שם שיהא קרוב למקום הפועלים או לפרדס להביא פירות, דכל דבר שאסור לעשותו בשבת אסור להחשיך עליו, אבל מחשיך הוא להיות קרוב לצאת ולשמור פירותיו, דזה דבר המותר בשבת לשמור פירותיו

ומביא פירות בידו
הואיל ועיקר מחשבתו לא היתה לכך

כלל אמר אבא שאול
אתנא קמא פליג, דאסר כל החשכה ולא מפליג בין החשכה של מצוה להחשכה של רשות, ואתא איהו ואמר דהחשכה של מצוה שריא, שכשם שמותר לומר לחבירו בשבת תהיה מזומן לילך לאחר חשיכה להביא ארון ותכריכים למת, כך מותר להחשיך על התחום כדי שיהיה מזומן לאחר חשיכה להביא ארון ותכריכים. וסיפא דתנן מחשיכים על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת, אבא שאול היא. והלכה כמותו

—————————–
משנה ד

מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכין נכרי שהביא חלילין בשבת לא יספוד בהן ישראל אלא אם כן באו ממקום קרוב עשו לו ארון וחפרו לו קבר יקבר בו ישראל ואם בשביל ישראל לא יקבר בו עולמית

ר’ עובדיה מברטנורא

לפקח על עסקי כלה
לעיין ולחקור בצרכי הכלה

חלילין
כלי נגון חלולין שקולן מעורר הבכי

לא יספוד בהן ישראל
קנסא הוא משום דמוכחא מילתא שבשביל ישראל הובאו

אלא אם כן באו ממקום קרוב
אא”כ נודע לנו בבירור שבאו ממקום שבתוך התחום ולא הביאם מחוץ לתחום

ארון
לעצמו שיקבר בו נכרי, או למכור

Download Audio File