Shabbos 20:1-2

פרק כ

משנה א

רבי אליעזר אומר תולין את המשמרת ביום טוב ונותנין לתלויה בשבת וחכמים אומרים אין תולין את המשמרת ביום טוב ואין נותנין לתלויה בשבת אבל נותנין לתלויה ביום טוב

ר’ עובדיה מברטנורא

רבי אליעזר אומר תולין את המשמרת
שמסננים בה שמרי יין, ומותח את פיה לכל צד בעגול ונעשה כאהל על חלל הכלי. ואע”ג דעביד אהל שרי ביום טוב, דס”ל לר”א מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותן מערב יום טוב מותר לעשותן ביום טוב. אבל בשבת תולה לכתחלה לא, אבל אם תלויה היא נותנין לתוכה שמרים ומסננין, דאין דרך בורר בכך

אין תולין את המשמרת
דעביד אהל עראי ומחזי כמעשה חול

ואין נותנים לתלויה בשבת
דהוה תולדת בורר או מרקד. והלכה כחכמים

——————————
משנה ב

נותנין מים על גבי השמרים בשביל שיצלו ומסננין את היין בסודרין ובכפיפה מצרית ונותנין ביצה במסננת של חרדל ועושין אנומלין בשבת רבי יהודה אומר בשבת בכוס ביום טוב בלגין ובמועד בחבית רבי צדוק אומר הכל לפי האורחין

ר’ עובדיה מברטנורא

נותנים מים
בשבת על גבי שמרים הנתונים במשמרת מבעוד יום. כדי שיצלו, שיהיו השמרים צלולים ויזוב כל יינם. פירוש אחר על גבי שמרים שנשארו בחבית, וקולטין המים טעם היין ומוציאין אותן בשבת ושותים אותן ואין בזה משום בורר

את היין
מפני הקמחים לבנים שמתהוים בו

בסודרין
המיוחדין לכך. וליכא למיגזר דלמא סחיט להו, הואיל ועשויין למלאכה זו. והוא שלא יעשה בידו בסודר כמין גומא בפי הכלי כדי שירד היין במדרון, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול

ובכפיפה מצרית
סל העשוי מצורי הדקל. והוא שלא תהיה הכפיפה גבוהה מקרקעית הכלי התחתון טפח, שלא יעשה אהל עראי

ונותנים ביצה במסננת
שנתנו בה חרדל להסתנן, שרגילין ליתן ביצה טרופה בדברים העכורין והם מתלבנים ומזדככים על ידה

ינומולין
יין ודבש ופלפלין

לגין
גדול מכוס וקטן מחבית

הכל לפי האורחים
אם יש לו אורחין מרובין עושה הרבה, בין בשבת בין ביום טוב בין במועד. והלכה כת”ק שעושין ינומולין בשבת כפי מה שהן רוצים

Download Audio File