Shabbos 19:3-4

משנה ג

מרחיצין את הקטן בין לפני המילה ובין לאחר המילה ומזלפין עליו ביד אבל לא בכלי ר’ אליעזר בן עזריה אומר מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת שנא’ ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ספק ואנדרוגינוס אין מחללין עליו את השבת ורבי יהודה מתיר באנדרוגינוס

ר’ עובדיה מברטנורא

מרחיצין את הקטן
האי מרחיצין לאו כדרכו הוא, דתנא סיפא לפרושי רישא כיצד מרחיצין כגון לזלף ביד אבל בכלי אפילו לזלף אסור וכ”ש לרחוץ כדרכו

ראב”ע כו
פליג את”ק וסבר מרחיצין את הקטן כדרכו בין לפני המילה בין לאחר המילה, וביום השלישי למילה נמי בין בחמין שהוחמו בערב שבת בין בחמין שהוחמו בשבת עצמו דסכנת נפשות היא, והלכה כראב”ע

ספק
בן ח’ חדשים ספק בן ט’. דאי בן ח’ כאבן בעלמא הוא ואין מילתו דוחה שבת

ורבי יהודה מתיר באנדרוגינוס
מדכתיב המול לכם כל זכר לרבות אנדרוגינוס. ות”ק, ערלתו כתיב, מי שהוא כולו ערל, יצא זה שחציו נקבה. ואין הלכה כר”י

————————————–
משנה ד

מי שהיו לו שתי תינוקות אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת ושכח ומל את של אחר השבת בשבת חייב אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת ושכח ומל את של ערב שבת בשבת רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

ר’ עובדיה מברטנורא

מי שהיו לו שתי תינוקות וכו
פליגי אמוראי בגמרא בגרסת משנה זו, והגרסא שתפסו רבותי עיקר. כך היא, מי שהיו לו שתי תינוקות אחד למול אחר שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של אחר שבת בשבת חייב. אחד למול בע”ש ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת, רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר. והכי פירושה, שכח ומל את של אחר השבת בשבת חייב לדברי הכל, שהרי טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה כשהקדים ומל את של אחר השבת בשבת, ובהא אפילו ר’ יהושע מודה

אחד למול בשבת ואחד למול בערב שבת ושכח ומל את של ערב שבת בשבת, ר’ אליעזר מחייב חטאת
דמילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת. ואע”ג דטעה בדבר מצוה שהיה טרוד באותו של שבת ומתוך כך טעה בזה, ואף בזה עשה מצוה שהרי ראוי הוא למול אלא שאינו דוחה שבת, ס”ל לרבי אליעזר טעה בדבר מצוה ועשה מצוה שאינה דוחה את השבת חייב

ורבי יהושע פוטר
דסבירא ליה טעה בדבר מצוה ועשה מצוה שאינה דוחה את השבת פטור, כיון דסבור היה שברשות בית דין הוא עושה. והלכה כר”י

Download Audio File