Shabbos 16:4-5

משנה ד

ולשם מוציא כל כלי תשמישו ולובש כל מה שיכול ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף רבי יוסי אומר שמנה עשר כלים וחוזר ולובש ומוציא ואומר לאחרים בואו והצילו עמי

ר’ עובדיה מברטנורא

ולשם הוא מוציא
לתנא קמא לחצר המעורבת, ולבן בתירא אפילו לחצר שאינה מעורבת

כלי תשמישו
שצריכים לו לאותו היום לסעודה

י”ח כלים
שהוא רגיל ללבוש בחול בבת אחת ותו לא. ואלו הן, הסרבל העליון, ומלבוש שממלאין אותו מוך וצמר גפן בין תפירה לתפירה שקורין בערבי מחשי”א, וחגור רחב שחוגר ממעל למדיו, ובגד צר וקצר שקורין בלע”ז גונ”א, וחלוק שלובש על בשרו שקורין קמיז”א, וחגור שחוגרים עליה, וכובע שבראשו, ומצנפת ושני מנעלים שברגליו, ושני בתי שוקים, ושני בתי ידים שמלבישים אותם על הידים ומכסין בהן הזרועות עד האצילים, ושני רדידים שמתנגב בהן, וטלית קטן שמכסה בו ראשו וכתפיו, וסודר שבצוארו ותלויין שני ראשיו לפניו וקורין לו בערבי שי”ד

בואו והצילו עמי
שכשם שהוא מציל כך הם מצילים. אבל לעיל אמר בואו והצילו לכם, שפעמים שהוא מציל יותר ממה שהם יכולים להציל, כגון שהוא לא סעד והן סעדו, או איפכא

———————–
משנה ה

רבי שמעון בן ננס אומר פורסין עור של גדי על גבי שידה תיבה ומגדל שאחז בהן את האור מפני שהוא מחרך ועושין מחיצה בכל הכלים בין מלאים בין ריקנים בשביל שלא תעבור הדליקה רבי יוסי אוסר בכלי חרש חדשים מלאין מים לפי שאין יכולין לקבל את האור והן מתבקעין ומכבין את הדליקה

ר’ עובדיה מברטנורא

שידה
עשויה כמין ארון

תיבה
קטנה של שולחנים

ומגדל
ארמאריא”ו בלע”ז, ובערבי מנשא”ר, ושלשתן של עץ

מפני שהוא מחרך
ואין האור נאחזת בו ומציל על כלי עץ שלא ישרף

בין מלאים
מים

שאין יכולין לקבל את האור
מפני שחדשים הם, וסבר ר”י גרם כבוי אסור אפילו במקום הפסד ממון. ואין הלכה כר”י

Download Audio File