Shabbos 15:3-16:1

משנה ג

מקפלין את הכלים אפילו ארבעה וחמשה פעמים ומציעין את המטות מלילי שבת לשבת אבל לא משבת למוצאי שבת ר’ ישמעאל אומר מקפלין את הכלים ומציעין את המטות מיום הכפורים לשבת וחלבי שבת קריבין ביום הכפורים ר’ עקיבא אומר לא של שבת קריבין ביום הכפורים ולא של יום הכפורים קריבין בשבת

ר’ עובדיה מברטנורא

מקפלין את הכלים
בגדים שפושטן מקפלן אפילו ארבעה וחמשה פעמים כדי לחזור וללבשם בו ביום, ולא שנו אלא באדם אחד אבל בשני בני אדם לא, שנראים כמתקנין. ובאדם אחד נמי לא אמרן אלא בבגדים חדשים שהם קשים ואינן ממהרים לקמוט, אבל ישנים קפולן מתקנן טפי ומיחזי כמתקן, ובחדשים נמי לא אמרן אלא בלבנים, אבל צבועים לא, שהצבועים קפולן מתקנן ביותר. ובלבנים נמי לא אמרן אלא שאין לו בגדים אחרים להחליף, אבל יש לו בגדים אחרים להחליף לכבוד שבת אסור לקפל

מיום הכפורים לשבת
כשחל יוה”כ להיות בערב שבת, לפי ששבת חמור מיום כפור

ושל יוה”כ אינן קריבין בשבת
דהוי כעולת חול בשבת

רבי עקיבא אומר
שוין הן ואין קרבנו של אחד מהן קרב בחבירו. והלכה כר’ עקיבא

——————–
פרק טז

משנה א

כל כתבי הקודש מצילין אותן מפני הדליקה בין שקורין בהן ובין שאין קורין בהן ואף על פי שכתובים בכל לשון טעונים גניזה ומפני מה אין קורין בהם מפני ביטול בית המדרש מצילין תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם התפילין ואף על פי שיש בתוכן מעות ולהיכן מצילין אותן למבוי שאינו מפולש בן בתירא אומר אף למפולש

ר’ עובדיה מברטנורא

כל כתבי הקדש
אפילו נביאים וכתובים, מצילין אותן מחצר שנפלה בו הדליקה לחצר אחרת שבאותו מבוי, אע”פ שלא ערבו. והוא שיהיו כתובים בכתב אשורי ובלשון הקודש

בין שקורין בהן
כגון נביאים שמפטירין בהן בשבת בבית הכנסת

בין שאין קורין בהן
כגון כתובים דאף יחידים אין קורין בהן בשבת מפני בטול בית המדרש כדלקמן, שהיו דורשים לעם בשבת ומורין להן הלכות איסור והיתר, לפי שכל ימות החול הם עסוקים במלאכתן, ואסרו לקרות בכתובים בשבת בשעת בית המדרש משום דמשכי לבא ואתו לאמנועי מלשמוע הדרשה

ואף על פי שכתובים בכל לשון
ואיכא למ”ד דלא נתנו לקרות בהן ואין מצילין אותן, אפ”ה טעונים גניזה ואסור להניחן במקום הפקר

למבוי שאינו מפולש
שיש לו שלש מחיצות ולחי אחד ברוח רביעית, זה מבוי שאינו מפולש האמור כאן. שלש מחיצות בלא לחי, זהו מבוי מפולש. והכי מפרש לה בגמרא. ואין הלכה כבן בתירא

Download Audio File