Shabbos 15:1-2

פרק טו

משנה א

אלו קשרים שחייבין עליהן קשר הגמלין וקשר הספנין וכשם שהוא חייב על קישורן כך הוא חייב על התירן רבי מאיר אומר כל קשר שהוא יכול להתירו באחת מידיו אין חייבין עליו

ר’ עובדיה מברטנורא

אלו קשרים. קשר הגמלים
שנוקבים לגמל בחוטמו ונותנין בו רצועה וקושרים אותה קשר עולם. וכמו כן נוקבים בראש הספינה נקב ונותנין בו חבל וקושרין אותו קשר של קיימא שאינו מתירו לעולם. והוי דומיא דקושרי חוטי יריעות הנפסקים במשכן. וקשר של קיימא ואינו מעשה אומן, או מעשה אומן ואינו של קיימא, פטור אבל אסור, ואינו חייב עד שיהא של קיימא ומעשה אומן. ושאינו של קיימא ולא מעשה אומן מותר לכתחלה

וכשם שחייב על קשרן כך חייב על התירן
שכן ציידי חלזון היו נצרכין לפרקים להתיר קשרי רשתות הקיימים כדי לקצרן או להרחיבן

שיכול להתירו
דלא הדקיה

אין חייבין עליו
ואפילו עשאו לקיימא. ואין הלכה כר’ מאיר

————————
משנה ב

יש לך קשרים שאין חייבין עליהן כקשר הגמלין וכקשר הספנין קושרת אשה מפתח חלוקה וחוטי סבכה ושל פסיקיא ורצועות מנעל וסנדל ונודות יין ושמן וקדרה של בשר רבי אליעזר בן יעקב אומר קושרין לפני הבהמה בשביל שלא תצא קושרין דלי בפסיקיא אבל לא בחבל רבי יהודה מתיר כלל אמר רבי יהודה כל קשר שאינו של קיימא אין חייבין עליו

ר’ עובדיה מברטנורא

יש לך קשרים שאין חייבים עליהם
חטאת כמו שחייבים על קשר גמלים וקשר של ספנים, אלא פטור אבל אסור ולא נזכרו קשרים הללו במשנה. ובגמרא מפרש כגון רצועה ארוכה שקושרים בטבעת שבחוטם הנאקה, וכמו כן חבל ארוך שקושרים בחבל העשוי כמין טבעת התלוי בנקב שבראש הספינה, ופעמים מניחה שם שבוע ושבועים ומתירה. וכן כל קשר שקושרים אותו לעמוד כך זמן ידוע, לא שיהיה קיים לעולם אין חייבין עליו

קושרת אשה מפתחי חלוקה
כעין לשונות לכאן ולכאן וקושרים של ימין בכתף שמאל ושל שמאל בכתף ימין, דכיון דכל יומא שרי ליה לא דמי לקשר של קיימא ומותר לכתחלה

סבכה
מגבעת שעל הראש עשויה כעין רשת

פסיקיא
אזור רחב וחוטין תלוין בראשו לקושרו בהן

ונודות יין
של עור שכופפין פיהם וקושרין אותן. ואע”ג דאית לה תרתי איסרי, ולא אמרינן חד מינייהו בטולי מבטל לה והוי קשר של קיימא

וקדירה של בשר
פעמים שקושר בה בגד סביב לפיה. ואע”פ שיש לה דדין שיכולין להוציא המרק מהן בלא היתר הקשר אפ”ה לא הוי קשר

קושרין לפני בהמה
חבל ברוחב הפתח לנעול בפניה שלא תצא. וכן הלכה

קושרין דלי בפסיקיא
על פי הבור שיהיה קשור ותלוי שם, דפסיקיא לא מבטל ליה התם

אבל לא בחבל
דמבטל ליה התם והוי קשר של קיימא

רבי יהודה מתיר
לא התיר רבי יהודה אלא בחבל של גרדי שצריך לו למלאכתו ולא מבטל ליה התם, ורבנן סברי אי שרית ליה חבל של גרדי יקשור נמי בשאר חבלים דחבל בחבל מיחלף. והלכה כחכמים

Download Audio File