Shabbos 14:3-4

משנה ג

אין אוכלין איזוב יון בשבת לפי שאינו מאכל בריאים אבל אוכל הוא את יועזר ושותה אבוברועה כל האוכלין אוכל אדם לרפואה וכל המשקין שותה חוץ ממי דקלים וכוס עיקרים מפני שהן לירוקה אבל שותה הוא מי דקלים לצמאו וסך שמן עיקרין שלא לרפואה

ר’ עובדיה מברטנורא

אזוב יון
מין אזוב שגדל בין הקוצים וממית התולעים שבמעים

שאינו מאכל בריאים
ומוכחא מלתא דלרפואה אכיל ליה, ואסור לאוכלו בשבת גזירה שמא ישחוק סממנים, דהוי תולדה דטוחן

אבל אוכל הוא את יועזר
דהרבה אוכלין אותו כשהן בריאים. יועזר, פולי”ו בלע”ז והוא מכלה התולעים שבכבד

אבוב רועה
עץ שגדל יחידי ואין לו ענפים, וקורין אותו בערבי עצא”ל רע”י, והוא טוב למי שניזק על ששתה מים מגולים

כל האוכלים אוכל אדם לרפואה
כל דבר שהוא אוכל והבריאים אוכלים אותו, יכול אדם לאוכלו בשבת אף ע”פ שהוא מתכוין לרפואה

חוץ ממי דקלים
הם שני אילנות ממיני הדקלים שהיו בארץ ישראל וביניהם מעין מים, והשותה מהם כוס ראשון מרפה הזבל שבמעיו, וכוס שני משלשל, וכוס שלישי מנקה את בני מעים עד שאדם מוציאם צלולים כדרך שהכניסם

וכוס של עיקרין
לוקחין שרף אילן שקורין לו בערבי זא”ג אלכסנדרי”א, ועשב שקורין לו עשב”א אלסדו”ר, פירוש עשב של שמחה, וכרכום, וכותשין אותן ונותנין את עפרן ביין. והאשה זבה שתשתה מהן ג’ כוסות תרפא

מפני שהן לירוקה
בעל חולי הנקרא ירקון, אם ישתה מהן ירפא מחולי הירקון אבל ישאר עקר ולא יוליד, ולכך נקרא כוס עיקרין

לצמאו
אם אינו חולה

—————————-
משנה ד

החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ אבל מטבל הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפא החושש במתניו לא יסוך יין וחומץ אבל סך הוא את השמן ולא שמן ורד בני מלכים סכין שמן ורד על מכותיהן שכן דרכם לסוך בחול רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הם

ר’ עובדיה מברטנורא

לא יגמע את החומץ
ויפלוט, דמוכחא מלתא דלרפואה הוא. ואם מגמע ובולע שפיר דמי

לא יסוך בהם יין וחומץ
דאין אדם סך מהן אלא לרפואה

אבל לא שמן ורד
לפי שדמיו יקרים ומוכחא מלתא דלרפואה קעביד

שכן דרכן לסוך
בלא מכה

ר’ שמעון אומר כו
ואין הלכה כר”ש

Download Audio File