Sanhedrin 9:4-5

משנה ד
מי שנתחייב בשתי מיתות בית דין נדון בחמורה עבר עבירה שנתחייב שתי מיתות נדון בחמורה רבי יוסי אומר נדון בזיקה הראשונה שבאה עליו

ר’ עובדיה מברטנורא

מי שנתחייב שתי מיתות
כגון שעבר עבירה קלה ונגמר דינו לעבירה קלה, וחזר ועבר עבירה חמורה, סלקא דעתך אמינא כיון דנגמר דינו לעבירה קלה, האי גברא קטילא הוא, קמשמע לן

עבר עבירה שיש בה שתי מיתות
כגון חמותו, והיא אשת איש

נידון בחמורה
בשריפה. מפני שהיא חמותו. ולא כאשת איש שהיא בחנק

נדון בזיקה הראשונה
באותו איסור שהוזקק תחלה להזהר ולפרוש ממנו הוא נידון. אבל לא באיסור הבא עליו אחרון, ואע”פ שהוא חמור, דקסבר ר’ יוסי אין איסור חל על איסור, ואפילו חמור על הקל. ואם נשא בת אלמנה, שהיתה תחלה חמותו כשהיתה פנויה ואחר כך נישאת, נידון בשריפה. ואם היתה אשת איש ואח”כ נעשית חמותו, נידון בחנק כמיתה של אשת איש שהיתה תחלה. ואין הלכה כר’ יוסי

—————————————–

משנה ה
מי שלקה ושנה בית דין מכניסים אותו לכיפה ומאכילין אותו שעורין עד שכריסו מתבקעת ההורג נפש שלא בעדים מכניסין אותו לכיפה ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ

ר’ עובדיה מברטנורא

מי שלקה ושנה
שלקה שני פעמים על עבירה שחייבים עליה כרת, שכל חייבי כריתות לוקים. כשיחזור ויעשה אותה עבירה עצמה פעם שלישית

מכניסין אותו לכיפה
מקום כשיעור קומת אדם ולא יותר. ומאכילין אותו תחלה לחם צר ומים לחץ עד שיוקטנו בני מעיו, והדר מאכילין אותו שעורים שנופחות במעיו עד שכריסו נבקעת

שלא בעדים
שלא בעדות שיהיה מחוייב עליה מיתה. ומכל מקום ידוע לבית דין שהדבר אמת שבודאי הרג, אלא שהוכחשו העדים בבדיקות או שלא היתה שם התראה מספקת

ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ
תחלה, ואח”כ מאכילין אותו שעורים עד שכריסו נבקעת. והיינו רישא. ומה שחיסר זה גלה זה

Download Audio File

Sanhedrin 9:4-5

משנה ד
מי שנתחייב בשתי מיתות בית דין נדון בחמורה עבר עבירה שנתחייב שתי מיתות נדון בחמורה רבי יוסי אומר נדון בזיקה הראשונה שבאה עליו

ר’ עובדיה מברטנורא

מי שנתחייב שתי מיתות
כגון שעבר עבירה קלה ונגמר דינו לעבירה קלה, וחזר ועבר עבירה חמורה, סלקא דעתך אמינא כיון דנגמר דינו לעבירה קלה, האי גברא קטילא הוא, קמשמע לן

עבר עבירה שיש בה שתי מיתות
כגון חמותו, והיא אשת איש

נידון בחמורה
בשריפה. מפני שהיא חמותו. ולא כאשת איש שהיא בחנק

נדון בזיקה הראשונה
באותו איסור שהוזקק תחלה להזהר ולפרוש ממנו הוא נידון. אבל לא באיסור הבא עליו אחרון, ואע”פ שהוא חמור, דקסבר ר’ יוסי אין איסור חל על איסור, ואפילו חמור על הקל. ואם נשא בת אלמנה, שהיתה תחלה חמותו כשהיתה פנויה ואחר כך נישאת, נידון בשריפה. ואם היתה אשת איש ואח”כ נעשית חמותו, נידון בחנק כמיתה של אשת איש שהיתה תחלה. ואין הלכה כר’ יוסי

—————————————–

משנה ה
מי שלקה ושנה בית דין מכניסים אותו לכיפה ומאכילין אותו שעורין עד שכריסו מתבקעת ההורג נפש שלא בעדים מכניסין אותו לכיפה ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ

ר’ עובדיה מברטנורא

מי שלקה ושנה
שלקה שני פעמים על עבירה שחייבים עליה כרת, שכל חייבי כריתות לוקים. כשיחזור ויעשה אותה עבירה עצמה פעם שלישית

מכניסין אותו לכיפה
מקום כשיעור קומת אדם ולא יותר. ומאכילין אותו תחלה לחם צר ומים לחץ עד שיוקטנו בני מעיו, והדר מאכילין אותו שעורים שנופחות במעיו עד שכריסו נבקעת

שלא בעדים
שלא בעדות שיהיה מחוייב עליה מיתה. ומכל מקום ידוע לבית דין שהדבר אמת שבודאי הרג, אלא שהוכחשו העדים בבדיקות או שלא היתה שם התראה מספקת

ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ
תחלה, ואח”כ מאכילין אותו שעורים עד שכריסו נבקעת. והיינו רישא. ומה שחיסר זה גלה זה

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now