Sanhedrin 9:2-3

משנה ב
נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם לעכו”ם והרג את ישראל לנפלים והרג את בן קיימא פטור נתכוין להכותו על מתניו ולא היה בו כדי להמית על מתניו והלכה לו על לבו והיה בו כדי להמית על לבו ומת פטור נתכוין להכותו על לבו והיה בה כדי להמית על לבו והלכה לה על מתניו ולא היה בה כדי להמית על מתניו ומת פטור נתכוין להכות את הגדול ולא היה בה כדי להמית הגדול והלכה לה על הקטן והיה בה כדי להמית את הקטן ומת פטור נתכוין להכות את הקטן והיה בה כדי להמית את הקטן והלכה לה על הגדול ולא היה בה כדי להמית את הגדול ומת פטור אבל נתכוין להכות על מתניו והיה בה כדי להמית על מתניו והלכה לה על לבו ומת חייב נתכוין להכות את הגדול והיה בה כדי להמית את הגדול והלכה לה על הקטן ומת חייב רבי שמעון אומר אפילו נתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור

ר’ עובדיה מברטנורא

והיה בה כדי להמית על לבו ומת פטור
דתרתי בעינן, שיהא מתכוין למכת מיתה וגם שיכנו מכת מיתה

ר”ש אומר אפילו נתכוין להרוג את זה
לאו אסיפא דמלתא דת”ק קאי, אהא דקאמר ת”ק נתכוין להכות את הגדול והיה בה כדי להמית את הגדול והלכה על הקטן ומת חייב, דאי אהא קאי, ר”ש פוטר מיבעי ליה, ולמה ליה למהדר ולפרושי אפילו נתכוין להרוג את זה והרג את זה, הא בפירוש אמרו ת”ק, ומאי אפילו. אלא ר”ש ארישא קאי, נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם פטור, הא נתכוין להרוג את האדם והרג אדם אחר חייב, ועלה קאמר ר”ש אפילו נתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור. והלכה כר”ש

——————————————————————
משנה ג
רוצח שנתערב באחרים כולן פטורין רבי יהודה אומר כונסין אותן לכיפה כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה נדונין בקלה הנסקלין בנשרפין רבי שמעון אומר נדונין בסקילה שהשריפה חמורה וחכמים אומרים נדונין בשריפה שהסקילה חמורה אמר להן רבי שמעון אילו לא היתה שריפה חמורה לא נתנה לבת כהן שזנתה אמרו לו אילו לא היתה סקילה חמורה לא נתנה למגדף ולעובד עבודה זרה הנהרגין בנחנקין רבי שמעון אומר בסייף וחכמים אומרים בחנק

ר’ עובדיה מברטנורא

רוצח שנתערב באחרים
כגון שנים שהיו עומדים ויצא חץ מביניהם והרג, שניהם פטורים. ואפילו אחד משניהם מוחזק בחסידות ובידוע שהוא לא זרק החץ, אפילו הכי לא מחייבין ליה לאידך בחזקה זו

רבי יהודה אומר כונסין אותן לכיפה
מתניתין חסורי מחסרא והכי קתני, ושור שנגמר דינו שנתערב בשוורים אחרים, סוקלים אותם, דהא על כרחך כולהו אסורים בהנאה ואפילו הן אלף, מפני זה המעורב בהן, הלכך סוקלין את כולם כדי שתתקיים מצות סקילה במחוייב בה. כונסין אותן לכיפה. ואין צריך לסקלן, אלא כונסין אותן לחדר והן מתים ברעב. ואין הלכה כר’ יהודה

ר’ שמעון אומר בסייף
שהחנק חמור

וחכמים אומרים בחנק
שהסייף חמור

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now