Sanhedrin 6:2-3

משנה ב
היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות אומרים לו התודה שכן דרך המומתין מתודין שכל המתודה יש לו חלק לעולם הבא שכן מצינו בעכן שאמר לו יהושע בני שים נא כבוד לאלהי ישראל ותן לו תודה וגומר ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי וכזאת וגומר ומנין שכיפר לו וידויו שנאמר ויאמר יהושע למה עכרתנו יעכרך ה’ היום הזה היום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעולם הבא ואם אינו יודע להתודות אומרים לו אמור תהא מיתתי כפרה על כל עונותי רבי יהודה אומר אם היה יודע שהוא מזומם אומר תהא מיתתי כפרה על כל עונותי חוץ מעון זה אמרו לו אם כן יהו כל אדם אומרים כך כדי לנקות את עצמן

ר’ עובדיה מברטנורא

היה רחוק מבית הסקילה
דקרוב לבית הסקילה שמא תטרף דעתו ולא יכול להתודות

ותן לו תודה
ואע”ג דאין אדם נהרג על פי עצמו, הריגת עכן הוראת שעה היתה

וכזאת וכזאת עשיתי
בגמרא מפרש שמעל בחרמים בימי משה

שהוא מזומם
שעדיו הן זוממין

לנקות את עצמן
מן הבריות ויוציאו לעז על הדיינים ועל העדים. ואין הלכה כר”י

———————————————————–

משנה ג
היה רחוק מבית הסקילה ארבע אמות מפשיטין אותו את בגדיו האיש מכסין אותו מלפניו והאשה מלפניה ומאחריה דברי רבי יהודה וחכמים אומרים האיש נסקל ערום ואין האשה נסקלת ערומה

ר’ עובדיה מברטנורא

מפשיטין את בגדיו
דכתיב ורגמו אותו, ולא כסותו

מכסין אותו מלפניו
פרק אחד כלומר מעט ממנו מלפניו. ואין הלכה כר”י

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now