Sanhedrin 3:8-4:1

משנה ח

כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין אמרו לו כל ראיות שיש לך הבא מכאן עד שלשים יום מצא בתוך שלשים יום סותר לאחר שלשים יום אינו סותר אמר רבן שמעון בן גמליאל מה יעשה זה שלא מצא בתוך שלשים ומצא לאחר שלשים אמרו לו הבא עדים ואמר אין לי עדים אמרו הבא ראיה ואמר אין לי ראיה ולאחר זמן הביא ראיה ומצא עדים הרי זה אינו כלום אמר רבן שמעון בן גמליאל מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה אמרו לו הבא עדים אמר אין לי עדים הבא ראיה ואמר אין לי ראיה ראה שמתחייב בדין ואמר קרבו פלוני ופלוני והעידוני או שהוציא ראיה מתוך אפונדתו הרי זה אינו כלום

ר’ עובדיה מברטנורא

הבא ראיה
שטר זכות

הרי זה אינו כלום
שהרי אמר אין לי. וחיישינן שמא זייף. או שכר עדי שקר

אמר רבן שמעון בן גמליאל וכו
ואין הלכה כרשב”ג

קרבו פלוני ופלוני והעידוני
בהא אפילו רשב”ג מודה. דכיון שהיה יודע בהן ואמר אין לי, ודאי שקרן הוא. אבל הטוען יש לי עדים או ראיה במדינת הים, אין שומעין לו לענות הדין עד שישלח למדינת הים, אלא פוסקין את הדין כפי מה שרואין ממנו עכשיו, וכשיביא עדים או ראיה סותר את הדין וחוזרים ודנים כפי העדים או הראיה שהביא

אפונדתו
חגורתו. ואית דמפרשי מלבוש הסמוך לבשרו

—————————————————–

פרק ד

משנה א
אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה שנאמ’ משפט אחד יהיה לכם מה בין דיני ממונות לדיני נפשות דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה דיני ממונות מטין על פי אחד בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות מטין על פי אחד לזכות ועל פי שנים לחובה דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה דיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה דיני ממונות הכל מלמדין זכות וחובה דיני נפשות הכל מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובה דיני ממונות המלמד חובה מלמד זכות והמלמד זכות מלמד חובה דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה דיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום דיני ממונות גומרין בו ביום בין לזכות בין לחובה דיני נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב

ר’ עובדיה מברטנורא

אחד דיני ממונות וכו’ שנאמר משפט אחד יהיה לכם
ובדיני נפשות כתיב ודרשת וחקרת. וזהו דין תורה. אבל אמרו חכמים שאין מאריכין בדרישה וחקירה בדיני ממונות, שלא תנעול דלת בפני לוין. אלא אם כן ראו בית דין שהדין מרומה. ודרישה וחקירה הוא השאלה בענין בעצמו, כגון כמה הלוהו ומתי הלוהו ובאיזה ענין הלוהו ובאיזה מקום הלוהו. ויש מין אחר מן השאלה שנקראת בדיקה ואינה בענין בעצמו, כגון שישאלו לו מה היה לבוש, כלים שחורים או כלים לבנים, עומד היה או יושב בשעה שהלוהו

פותחים
משאו ומתנו של דין. בין לזכות בין לחובה

מחזירין
סותרין את הדין אחר שגמרוהו וידעו שטעו

ואין הכל מלמדים חובה
שאם אמר אחד מן התלמידים יש לי ללמד עליו חובה אין שומעין לו

דנים ביום וגומרין בלילה
דכתיב ושפטו את העם בכל, עת וכתיב והיה ביום הנחילו את בניו, הא
כיצד, יום לתחילת דין, ולילה לגמר דין

דנין ביום וגומרין ביום
דכתיב והוקע אותם לה’ נגד השמש

גומרים בו ביום בין לזכות בין לחובה
דאמר קרא מלאתי משפט צדק ילין בה

לפיכך אין דנים לא בערב שבת
שנמצא גמר דינו בשבת, ולהשהותו אחר שבת אי אפשר מפני עינוי הדין, ולדונו בו ביום אי אפשר שאין ארבע מיתות ב”ד דוחין את השבת, שנאמר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, לימד על מחוייבי שריפה שאין שורפין אותן בשבת, והוא הדין לשאר חייבי מיתות

Download Audio File