Pesachim 9:6-7

משנה ו

אמר ר’ יהושע שמעתי שתמורת הפסח קריבה ותמורת הפסח אינה קריבה ואין לי לפרש אמר רבי עקיבא אני אפרש הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח ירעה עד שיסתאב וימכר ויקח בדמיו שלמים וכן תמורתו אחר שחיטת הפסח קרב שלמים וכן תמורתו

ר’ עובדיה מברטנורא

שמעתי
מרבותי

שתמורת הפסח, קריבה
שלמים אחר הפסח

ותמורת הפסח אינה קריבה
ויש תמורת פסח שאינה קריבה היא עצמה שלמים, אלא תרעה עד שתפול בה מום ותמכר ויביא בדמיה שלמים, דמותר הפסח קרב שלמים

ואין לי לפרש
שכחתי על איזו שמעתי תקרב, ועל איזו תרעה עד שתסתאב

הפסח
שאבד והפריש אחר תחתיו ונמצא פסח ראשון קודם שחיטת השני, שהיה עומד לפנינו בשעת שחיטה, הרי קבעתו שעת שחיטה בשם פסח, וזה שלא הקריבו דחהו בידים ולא יקרב הוא עצמו שלמים

עד שיסתאב
שיפול בו מום שלא יהיה ראוי לקרבן

וכן תמורתו
אם המיר בו בהמת חולין אחרי כן

לאחר הפסח
כלומר ואם לאחר שחיטת השני נמצא, הרי לא קבעתו שעת שחיטה בשם פסח, ולא נדחה בידים, ויקרב הוא עצמו שלמים

וכן תמורתו
וה”ה דמצי ר’ יהושע למיתני בפסח עצמו, יש פסח קרב ויש פסח שאינו קרב

——————————
משנה ז

המפריש נקבה לפסחו או זכר בן שתי שנים ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה המפריש פסחו ומת לא יביאנו בנו אחריו לשם פסח אלא לשם שלמים

ר’ עובדיה מברטנורא

ויפלו דמיו לנדבה
נותנים אותן המעות לתיבה שבמקדש ומקריבין מהן עולות נדבה

לא יביאנו בנו אחריו לשם פסח
דהוה ליה פסח שמתו בעליו ואין כאן מנויין:

Download Audio File