Pesachim 9:2-3

משנה ב

איזו היא דרך רחוקה מן המודיעים ולחוץ ובמדתה לכל רוח דברי ר’ עקיבא ר’ אליעזר אומר מאיסקופת העזרה ולחוץ אמר ר’ יוסי לפיכך נקוד על ה’ לומר לא מפני שרחוקה ודאי אלא מאיסקופת העזרה ולחוץ

ר’ עובדיה מברטנורא

מן המודעית
שם מקום רחוק מירושלים מהלך ט”ו מילין, והוא שיעור מהלך אדם בינוני בימי ניסן וימי תשרי שהימים והלילות שוים מהנץ החמה עד בין הערבים שהוא שעת הקרבת הקרבן

חוץ לאסקופת העזרה
אפילו היה קרוב לירושלים וחלה ונתעכב ולא הגיע לאסקופת העזרה עד סוף שעת הקרבת הקרבן, נדון בדין דרך רחוקה. ור’ עקיבא סבר שאין לו אלא דין נאנס אבל לא דין דרך רחוקה, הואיל והיה מן המודעית ולפנים. והלכה כר”ע

לפיכך נקוד על ה
של רחוקה. אני שמעתי לדרוש, רחוק חמש אמות מאסקופת העזרה, שאפילו אינו רחוק אלא חמש אמות בלבד בסוף שעת הקרבת הקרבן נדון בדין דרך רחוקה

————————————–
משנה ג

מה בין פסח הראשון לשני הראשון אסור בבל יראה ובל ימצא והשני מצה וחמץ עמו בבית הראשון טעון הלל באכילתו והשני אינו טעון הלל באכילתו זה וזה טעון הלל בעשייתן ונאכלין צלי על מצה ומרורים ודוחין את השבת

ר’ עובדיה מברטנורא

והשני חמץ ומצה עמו בבית
דכתיב ככל חוקת הפסח יעשו אותו, משמע מצות שבגופו כגון צלי ועל מצות ומרורים יאכלוהו עושין אותו ככל חוקת הפסח, אבל מצוות שעל גופו ממקום אחר כגון תשביתו שאור ולא תשחט על חמץ אין עושין אותו ככל חוקת הפסח

הראשון טעון הלל באכילתו וכו
דכתיב השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, ליל המקודש לחג שהוא פסח ראשון טעון הלל, ושאינו מקודש לחג אינו טעון הלל

זה וזה טעונים הלל בעשייתן
דלילה מיעט קרא משיר, יום לא מיעט

Download Audio File