Pesachim 6:3-4

משנה ג

אימתי מביא חגיגה עמו בזמן שהוא בא בחול בטהרה ובמועט ובזמן שהוא בא בשבת במרובה ובטומאה אין מביאין עמו חגיגה

ר’ עובדיה מברטנורא

אימתי מביאים עמו חגיגה
עם הפסח בי”ד בניסן

בזמן שהוא בא בחול ובטהרה
דאע”ג דפסח דחי שבת וטומאה, חגיגה לא דחיא שבת

ובמועט
שהיה פסח מועט לאכילת בני חבורה, ואוכלין החגיגה תחלה כדי שיהיה הפסח גמר שביעתן

במרובה
שהיתה החבורה מועטת ודי להן בפסח לבדו

ובטומאה
שרוב צבור טמאין

אין מביאין עמו חגיגה
שחגיגת יום י”ד רשות היא ולא חובה

—————————
משנה ד

חגיגה היתה באה מן הצאן מן הבקר מן הכבשים ומן העזים מן הזכרים ומן הנקבות ונאכלת לשני ימים ולילה אחד

ר’ עובדיה מברטנורא

מן הבקר
משא”כ בפסח שאינו בא לא מן הבקר ולא מן הנקבות

Download Audio File