Pesachim 5:7-8

משנה ז

יצתה כת ראשונה ונכנסה כת שניה יצתה שניה נכנסה שלישית כמעשה הראשונה כך מעשה השניה והשלישית קראו את ההלל אם גמרו שנו ואם שנו שלשו אף על פי שלא שלשו מימיהם רבי יהודה אומר מימיהם של כת שלישית לא הגיע לאהבתי כי ישמע ה’ מפני שעמה מועטין

ר’ עובדיה מברטנורא

קראו את ההלל
כל השלש כתות

אם גמרו שנו
כשהיו מתחילים לשחוט היו מתחילים לקרות, ואם רבו הפסחים ומשך זמן שחיטתן עד שגמרו ועדיין רבים לשחוט, חוזרים וקורין שניה. ואם קראו שניה ועדיין לא גמרו שחיטת הפסחים של אותו הכת, חוזרין וקורין שלישית. וכן כת שניה ושלישית

אע”פ שמעולם לא שלשו
שהכהנים היו רבים וזריזין

לא הגיעו לאהבתי
אפילו פעם ראשונה

———————————–
משנה ח

כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת אלא שהכהנים מדיחים את העזרה שלא כרצון חכמים ר’ יהודה אומר כוס היה ממלא מדם התערובות זרקו זריקה אחת על גבי המזבח ולא הודו לו חכמים

ר’ עובדיה מברטנורא

שהכהנים היו מדיחין את העזרה
מפני שהדמים מרובים היו מדיחין אותה בשבת. שאמת המים היתה מהלכת בעזרה וכשהן רוצים להדיח פוקקים את נקב יציאתה והמים פושטים על כל גדותיה ומדיחין כל העזרה שהעזרה רצפה של שיש היתה כולה ואח”כ פותחין הנקב והמים יוצאים

מדם התערובות
המוטל על הרצפה. ואין הלכה כרבי יהודה

Download Audio File