Pesachim 4:8-9

משנה ח

ששה דברים עשו אנשי יריחו על שלשה מיחו בידם ועל שלשה לא מיחו בידם ואלו הן שלא מיחו בידם מרכיבין דקלים כל היום וכורכין את שמע וקוצרין וגודשין לפני העומר ולא מיחו בידם ואלו שמיחו בידם מתירין גמזיות של הקדש ואוכלין מתחת הנשרים בשבת ונותנים פאה לירק ומיחו בידם חכמים

ר’ עובדיה מברטנורא

עשו אנשי יריחו
היו נוהגין לעשות אנשי יריחו

מרכיבין דקלים
ענף רך של דקל זכר מרכיבו בדקל נקבה שהזכר עושה פירות והנקבה אינה עושה פירות

כל היום
כלומר בארבעה עשר

וכורכין את שמע
שלא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקריאת שמע. פרוש אחר שלא היו מפסיקין בין אחד לואהבת, שצריך להאריך באחד ולהפסיק בין מלכות שמים לדברים אחרים

וקוצרין וגודשין
עושין גדיש מן החדש לפני העומר, ולא חיישינן דלמא אתי למיכל מיניה

ולא מיחו בידם
כל הששה דברים שעשו, כולם שלא ברצון חכמים היו עושין, אלא שעל אלו הג’ לא מיחו ועל ג’ האחרונים מיחו

מתירין לאכול גמזיות של הקדש
גידולים שגדלו באילן של הקדש, דקסברי אין אסור אלא הפרי עצמו שהוקדש. ואית ספרים דגרסי מתזיר, כלומר חותכים וכורתים ענפי אילנות של הקדש שצמחו אחר שהקדישו האילן, ליהנות מהן

ואוכלין
בשבת ויום טוב פירות שנמצאו תחת האילן ולא נודע אם נשרו מאמש והם מותרים או נשרו היום ואסורים

ונותנים פאה לירק
ואנן קיימא לן דכל דבר שאין אדם מכניסו לקיום אינו חייב בפאה, וירק דבר שאין מכניסו לקיום הוא

ומיחו בידם חכמים
משום דקא מפקעי לה מן המעשר, והעניים אוכלים אותה בטבלם, כסבורין שהוא פאה ופאה פטורה מן המעשר משום דהפקר היא

—————————-
משנה ט

ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו לו כיתת נחש הנחשת והודו לו גנז ספר רפואות והודו לו על שלשה לא הודו לו קיצץ דלתות של היכל ושיגרן למלך אשור ולא הודו לו סתם מי גיחון העליון ולא הודו לו עיבר ניסן בניסן ולא הודו לו

ר’ עובדיה מברטנורא

גירר עצמות אביו
משום כפרה. ולא קברו לפי כבודו על מטה נאה, כדי שיתגנה על רשעו ויווסרו הרשעים

כתת נחש הנחשת
כדכתיב בדברי הימים, לפי שהיו טועין אחריו

וגנז ספר רפואות
לפי שלא היה לבם נכנע על חליים אלא מתרפאים מיד. והרמב”ם פירש, ספר רפואות, ספר מודיע מעניני צורות הכוכבים והטלסמאות, שצורה פלונית העשויה בזמן ועת ידוע מרפאת מחולי פלוני, וזה היה קרוב להטעות הבריות אחר עבודת כוכבים ולכך גנזו

עיבר ניסן בניסן
לאחר שנכנס ניסן נמלך ועשה אדר שני. והכתוב אומר החדש הזה לכם, זה ניסן, ואין אחר ניסן. ולא עיבר חזקיה לאחר שנכנס ניסן ממש, אלא יום שלשים של אדר עיבר את השנה, ואנן קיי”ל אין מעברין את השנה בשלשים של אדר הואיל וראוי לקבעו ניסן

Download Audio File