Pesachim 2:2-3

משנה ב

חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ושל ישראל אסור בהנאה שנאמר לא יראה לך שאור

ר’ עובדיה מברטנורא

מותר בהנאה
לאו למימרא דבאכילה אסור, אלא איידי דבעי למתנא סיפא ושל ישראל אסור בהנאה, תנא גבי נכרי מותר בהנאה. אי נמי, משום דאיכא דנהגי איסורא בפת של נכרי, משום הכי לא תני בהדיא חמץ של נכרי מותר באכילה

משום שנאמר לא יראה לך
כלומר קנסא קנסינן ליה הואיל ועבר על לא יראה לך. אי נמי, ארישא קאי חמץ של נכרי מותר, משום שנאמר לא יראה לך ודרשינן שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים

———————
משנה ג

נכרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה וישראל שהלוה את הנכרי על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו

ר’ עובדיה מברטנורא

נכרי שהלוה לישראל
מעות על חמצו קודם הפסח, ואמר לו הישראל אם לא הבאתי לך מעות עד יום פלוני קנה מעכשיו. וכגון שהרהינו אצלו בביתו ושהה אצל הנכרי כל ימי הפסח

לאחר הפסח מותר בהנאתו
דכיון דמטא זמניה ולא פרעיה לא הוי מחוסר גוביינא דברשותו של נכרי היה, אגלאי מילתא למפרע דמשעה שהרהינו אצלו הוה דידיה

וישראל שהלוה לנכרי כו
אגלאי מלתא למפרע דשל ישראל הוה

הרי הוא כמבוער
ואף על פי כן צריך לבטלו, שמא יפקח הגל במועד ונמצא עובר עליו

כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו
וכמה היא חפישת הכלב, ג’ טפחים

Download Audio File