Pesachim 1:3-4

משנה ג

רבי יהודה אומר בודקין אור ארבעה עשר ובארבעה עשר שחרית ובשעת הביעור וחכמים אומרים לא בדק אור ארבעה עשר יבדוק בארבעה עשר לא בדק בארבעה עשר יבדוק בתוך המועד לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד ומה שמשייר יניחנו בצינעא כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו

ר’ עובדיה מברטנורא

בודקים אור ארבעה עשר ובארבעה עשר שחרית
הכי קאמר, באחד מג’ פרקים הללו בלבד בודקים, ולאחר ג’ פרקים הללו אם לא בדק שוב אינו בודק

בתוך המועד
בשעה ששית שהוא מועד הביעור

לאחר המועד
עד שתחשך. ואית דמפרשי בתוך המועד, בתוך הפסח. לאחר המועד, לאחר הפסח. כדי שלא יתערב לו חמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור בהנאה בחמץ של היתר שנעשה לאחר הפסח. ור’ יהודה סבר לאחר הביעור, דהיינו לאחר זמן איסורו של חמץ, לא יבדוק כלל דלמא אתי למיכל מיניה. ורבנן אמרי יבדוק לאחר זמן איסורו, ולא חיישינן דלמא אתי למיכל מיניה כיון שכל עצמו מחזר עליו לשורפו. ואין הלכה כרבי יהודה

—————————
משנה ד

רבי מאיר אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש ורבי יהודה אומר אוכלין כל ד’ ותולין כל ה’ ושורפין בתחלת שש

ר’ עובדיה מברטנורא

ושורפין בתחלת שש
ואע”ג דכל שעה שישית מדאורייתא שריא, גזרו רבנן עליה דלמא טעו וסבר על השביעית שהיא שישית. אבל החמישית לא טעו למימר על השביעית שהיא חמישית, ומותר

תולין כל חמש
ואינו אוכל, גזרה משום יום המעונן דטעי וסבר על השביעית שהיא חמישית. ומיהו לשרוף אינו צריך, ומאכיל לבהמתו. אבל ששית אף בהנאה אסור מדרבנן, גזירה משום שביעית. והלכה כר”י

Download Audio File