Nedarim 11:8-9

משנה ח

המודר הנאה מחתנו והוא רוצה לתת לבתו מעות אומר לה הרי המעות האלו נתונים לך במתנה ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך

ר’ עובדיה מברטנורא

ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהם
ותנאו קיים ולא קנה הבעל. ואף על גב דבמתנה זו מצילו מן הטורח, שהרי אשתו ניזונת מן המעות הללו, ומזונותיה היו עליו, אצולי מטרחא אינה חשובה הנאה

————————
משנה ט

ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה כיצד אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום אף על פי שנשאת בתוך שלשים יום אינו יכול להפר נדרה והיא ברשות הבעל מפר לה כיצד אמרה הריני נזירה לאחר שלשים אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך שלשים הרי זה מופר נדרה בו ביום נתגרשה בו ביום החזירה בו ביום אינו יכול להפר זה הכלל כל שיצאת לרשות עצמה שעה אחת אינו יכול להפר

ר’ עובדיה מברטנורא

ונדר אלמנה וגרושה כו
לגופיה לא צריך קרא, דכיון דאין לה בעל מי יפר, אלא כשנדרה כשהיא אלמנה לזמן, ולא הגיע זמן הנדר עד שנישאת

אינו יכול להפר
אע”פ שהנדר חל כשהיא תחתיו, דבתר שעת הנדר אזלינן

נדרה בו ביום, גרשה בו ביום, והחזירה בו ביום
ואח”כ שמע את נדרה

אינו יכול להפר
כיון שיצאת לרשות עצמה בין נדר להפרה. דאין הבעל מיפר בקודמין

Download Audio File